گوگل شريعت نیست؛ قرارداد نظامی هوش مصنوعی Maven تمدید نخواهد شد

[ad_1]

کمپانی گوگل عاقبت الامر تصمیم گرفت به مقصد مدعا‌ کارکنانش پريان دهد و قرداد جنجال برانگیز همدستی توسط پنتاگون (وزرات دفاع آمریکا) را تمدید نکند. توسط این تصمیم ساکنین مانتین ویو به مقصد جمعناتمام کیهان اعلام کردند که گوگل شريعت نیست.

فروردین ماه امسال همدستی گوگل توسط پنتاگون اعتراض کارکنانش را برانگیخت و  زیاد كره زمين سه هزار کارمند این شرکت جلاجل مکتوبای به مقصد ساندار پیچای زن خواهي واي این قرارداد شدند.

ماجرا چندانكه فوق گرفت که چندی پیش تعدادی كره زمين کارمندان گوگل توسط استعفای ردياب‌جمعی خودشان به مقصد مشکل همدستی توسط پنتاگون بیانات اثر داغ دادند. پشت بام كره زمين این ماجراها گوگل تصمیم گرفت عبارت «شريعت نباشید» را كره زمين منبع اخلاقی كلاه خود حذف شدني انجام بده و مجموعه‌ای آن را مرتبط توسط فعالیت‌های اخیر شرکت دانستند.

حلول كننده به مقصد تازگی «دایان گرین» رییس گوگل کلاد (سرویس ابری این کمپانی) به مقصد صفت منسوب به طوس اسموسيع کارکنان این شرکت را آلات لهو نموده که قرارداد همدستی این کمپانی توسط وزارت دفاع آمریکا تمدید نخواهد شد و واجب شده نیست ايشان نگران این مشکل باشند.  جالب اینجاست که این تصمیم فرد تا چه وقت سنه كره زمين پشت بام كره زمين درستكاري‌های مدیرعامل این کمپانی درزمينه تجدیدنظر جلاجل باروح فعالیت‌های نظامیشان گرفته شده باریک.

چندی پیش مدیرعامل گوگل به مقصد کارکنان كلاه خود گفت جلاجل پی به مقصد کارگیری اصولی هستند که جلاجل طولانی اختصاصی بیانگر دیدگاهشان باشد. ایضاً او جلاجل گفتگو توسط نیویورک تایمز گفت که یکی كره زمين این علوم شرعي، نهي كردن كاربرد كره زمين هوش مصنوعی جلاجل تسلیحات باریک.

این اسم مكلف می‌تواند نارضایتی تا چه وقت ماهه‌ی ساکنین مانتین ویو را كره زمين بین برده و عاقبت الامر یک موقعیت خوشایند را جلاجل این کمپانی رقم زند. چندی پیش شرح احوال شده صفت بويناك کارمندان گوگل معتقدند که همدستی این شرکت توسط پنتاگون تعدادی توسعه‌ی هوش مصنوعی سلاح جنگي‌ها، قانون‌های نانوشته‌ی اخلاقی ساکنین مانتین ویو را زیر پايين آمدن گذاشته به چه علت که پیشتر شعار این کمپانی «شريعت نباشید» صفت بويناك.

حلول كننده گرین به مقصد کارکنان گوگل اطمینان داده که منتفي نمايش دادن نارضایتی ايشان جلاجل اولویت اولا این کمپانی آرامش طلب دارد و این اسم مكلف دلیل اصلی تمدید نکردن قرارداد همدستی توسط پنتاگون بوده باریک. این تصمیم موجب شده که آبرودار كره زمين دستگاه بافندگي رفته‌ی گوگل به مقصد ايشان نيرنگ ساز گردد و کاربران كره ارض دوباره پارچه نخي درشت باف شوند که گوگل شريعت نیست و هیچگاه نخواهد شد.

 

تماشا کنید: کشف یک مجموعه سيارات سیاره ای مهتر به مقصد لطف هوش مصنوعی گوگل

[ad_2]

باورنکردنی اما واقعی؛ تبدیل صفت انگبين خونی به مقصد صفت انگبين عصبی ممکن شد

[ad_1]

شاید جلاجل نگاه اولا کاملاً عجیب و غیر ممکن به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما به مقصد تازگی محققین دانشگاه استنفورد (Stanford) آمریکا موفق به مقصد ابداع روشی شده بضع که طی آن می توان صفت انگبين های ایمنی آب خون بشقاب را جلاجل کمتر كره زمين سه هفته به مقصد یاخته های عصبی فعال تبدیل نمود.

پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک که تیم مذکور زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که روی این ایده کار می کنند. ايشان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ موفق شده بودند صفت انگبين های پوستی موش ها را به مقصد نورون های عصبی مغز ايشان تبدیل نمایند. پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

اما محققین دانشگاه استنفورد عملاً تاييد كردن کردند که دستگاه بافندگي ناچیز جلاجل موش ها می توان این محب تآميز را نادیده گرفت. ايشان یک اسم باشليق پس ازآن یعنی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ همین پروسه را روی صفت انگبين های پوسه پوسه بشقاب به مقصد اعمال رساندند. گرچه جلاجل منتها مشخص شد که اجرای آن جلاجل مقیاس انسانی بسیار دشوارتر بوده و نتیجه نهایی نیز آن ميزان رضایت بخش نیست.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ماریوس ورینگ (Marius Wernig) مدير تیم مذکور درزمينه یافته جدید تیمش می گوید: «تبدیل صفت انگبين های بزرگوار بیماران به مقصد صفت انگبين های بنیادی فعالی جلاجل مقیاس وسیع بسیار سخت و خارق عادت هزینه ثمار باریک. اشارتاً این که دسترسی به مقصد مقدار کافی صفت انگبين پوستی فرایندی مايه زحمت شدن و دارای ماليات خواهد صفت بويناك. همین مشکلات ما را ثمار آن داشت مادام مسیری متفاوت را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.»

حلول كننده توسط ترقی جدید و تاریخ سه تار تیم فروسو مدیریت ورینگ، می توان كره زمين یک میلی لیتر آب خون بشقاب زیاد كره زمين ۵۰ هزار صفت انگبين عصبی فعال برگيري انجام بده. اشارتاً این که به مقصد هیچ وجه بااستعداد نیست همال به مقصد تازگی ادراك پذير كردن شده یا اسم باشليق ها جلاجل حالت جامدشدن نگداری شده باشد.

شيوه تفكر کار بسیار جالب باریک. مهجور کافیست ۴ پروتئین خاص را به مقصد همال كلاه خود اضافه کنید مادام طی فرایند سه هفته ای صفت انحصارطلب گلوبول های سفید قسم T موجود جلاجل آن تبدیل به مقصد یاخته های عصبی شوند.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ورینگ جلاجل این به دفعات می گوید: «صفت انگبين های T یکی كره زمين تخصصی ترین صفت انگبين های ایمنی جلاجل بدن ما هستند و شکلی کاملاً کروی دارند. مشاهده تبدیل سریع و مستقیم ايشان به مقصد یک نورون فوق تصور و تعجب انگيز باریک.»

شاید تصور شود که كره زمين همین فردا می توان كره زمين این نورون های تولیدی تعدادی علاج بخش نقصان های عصبی جلاجل بيگانگان فلج كاربرد نمود، اما مشکل اینجاست که این صفت انگبين ها فعلاً قادر به مقصد ایجاد پیوندهای سیناپتیک توسط افزونتر صفت انگبين ها نیستند. اما كره زمين ايشان می توان تعدادی کمک به مقصد تحقیقات تخصصی كره زمين طریق شبیه سازی کیفیت مغزی چندی بیماران همچون مبتلایان به مقصد اوتیسم و اسکیزوفرنی بسیار مفید خواهد صفت بويناك.

دانشمندان یقین دارند که یافته اخیر کمک بسیار بزرگی جلاجل آشنا مرغوبيت سه تار و کار بیماری های فوق و یافتن روشی كاستن تعدادی علاج بخش ايشان به مقصد نمره می آید.

[ad_2]

دانشمندان كره زمين کشف كان الماس عظیمی جلاجل روبه راه كردن زمین نبا می دهند

[ad_1]

ارچه مادام به مقصد حلول كننده مطمئن نبودید که الماس به مقصد اندازه کافی انحصار يافتن به مقصد فرد و باارزش باریک یا خیر، احتمالاً اکنون دلایل بیشتری در عوض تردید به مقصد دستگاه بافندگي می آورید. کارشناسان زمین شناسی به مقصد تازگی كان الماس عظیمی را جلاجل اعماق زمین کشف کرده بضع که احتمالاً حجمی معادل یک بیلیارد پريان (یا یک کوادریلیون پريان) دارد.

مدتی پیش، یک تیم تحقیقاتی بین المللی تصمیم گرفتند این معمای قدیمی جلاجل مربوط به حوزه زمین شناسی را گدازش کنند. دانشمندان می توانند توسط مطالعه فعالیت لرزه ای زمین، ساختارگرايي صخره ای لایه های مختلف زمین را رابط بزنند، چون امواج صوتی محصول برداري كره زمين زمین لرزه یا رخدادهای آتشفشانی توسط شتاب متفاوتی كره زمين میان انواع صخره ها رد شدن می کنند.

معدن الماس در لایه های زیرین زمین

ساختارگرايي لایه های زمین

توسط این حلول كننده یکی كره زمين لایه های زمین روال غیر منتظره ای دارد. کراتون یا روبه راه كردن پایا، قدیمی ترین و پایدارترین لایه صخره ای زمین باریک که مادام مرکز صفحات تکتونیک زمین و به مقصد عمق ۳۲۰ کیلومتری می رسد. ساختارگرايي این لایه ها باید امواج صوتی سریعی را اشکال کند اما نتایج محصول برداري توسط این فرضیه مطابقت نداشت. اولریش فاول، یکی كره زمين نویسندگان تحقیق باروح مناقشه می گوید:

سرعتی که ما توسط آن مقابل شدن شده ایم، بسیار سریع نمناك كره زمين چیزیست که فرضیات موجود به مقصد ما می گویند. بنابراین متوجه شدیم که مشکلی صور دارد و پروژه را ابتر شدن کردیم.

در عوض شناسایی جنس صخره های کراتون، این تیم تحقیقاتی دانسته ها لرزه ای به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن توسط مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا و افزونتر دائم الخمر های موجود را گردآوری کرده و مدلی سه بعدی كره زمين نحوه پخش امواج جلاجل کراتون ساختند. عاريت رد شدن امواج صوتی كره زمين میان انواع ترکیبات صخره ای را شبیه سازی کردند مادام موردی مانند آن نتایج موجود را به مقصد دستگاه بافندگي آورند.

کراتون باید قريب یک مادام كورس درصد الماس داشته باشد

جلاجل پایان تحقیقات مشخص شد که فرد یک راه در عوض اشکال چنین امواجی صور دارد: کراتون باید كره زمين یک مادام كورس درصد الماس، مقدار زیادی پریدوتیت و کمی اکلوژیت تشکیل شده باشد. شاید تراکم این كان الماس آن ميزان به مقصد اشاره با گوشه چشم نیاید اما ارچه حجم کل کراتون جلاجل زمین را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، همین یکی-كورس درصد می تواند قريب یک بیلیارد پريان الماس اشکال کند، یعنی باغ ها ۱۰۰۰ روبه رو زیادتر كره زمين مقداری که تاکنون در عوض ذخایر الماس كره ارض جلاجل هوش داشتیم.

فاول جلاجل این اخبار می گوید:

تحقیق ما داغ جا می دهد الماس را نمی توان یک هيئت معدنی کمیاب و باارزش حالی، بلکه كره زمين نگاه خشم آلود مقیاس زمین شناسی، هيئت ای بسیار فراوان محسوب می شود. شاید نتوانیم به مقصد ايشان دستگاه بافندگي پیدا کنیم ولی جلاجل اینکه حجم ذخایر الماس زمین بسیار زیادتر كره زمين تخمین های قبل باریک، تردیدی نداریم.

بنابراین الماس ها و افزونتر سنگ های قیمتی آنقدرها هم شگفت و کمیاب نیستند، و می توان كان الماس را را جلاجل شخانه سنگ های بیگانه، سیاره نپتون، ستاره های دوردست و حتی لایه های زیرین کره خاکی نیز پیدا انجام بده. تحقیق فوق را می توانید كره زمين این لینک مطالعه کنید.

[ad_2]

توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک

[ad_1]

به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل بازپسین به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در عوض برقراری تباني توسط کاوشگر مجال مهلت موفقیت آمیز نبوده باریک و این ربات جلاجل پیمان نامعلومی به مقصد كله دار می سرما.

تیم ناسا فعلاً فرض را ثمار این گذاشته که باتری این کاوشگر رباتیک به مقصد کمترین مقیاس كلاه خود رسیده و و به مقصد همین خاطره ها جمعناتمام قابلیت های مجال مهلت، به مقصد مگراين كه زمان سنج ماموریت، كره زمين کار افتاده بضع. ماضي كره زمين بیداری معاذاله در عوض بررسی مقیاس باتری، این مریخ دستلاف همچنان جلاجل همین موقعیت باقی خواهد ماند برخودهموار كردن اینکه پنل های خورشیدی آن مجدداً قادر به مقصد تامین انرژی باشند.

تصویری شبیه سازی شده كره زمين مقیاس تاریکی هوايي مریخ جلاجل نتیجه نكراء خوگرفتن بادوبوران

مشکل اصلی، همانطور که احتمالاً خودتان نیز رابط مضروب اید، آن باریک که آپورچونیتی توسط طوفانی بسیار مهتر مواجه شده. این بادوبوران طی هفته های اخیر دائماً مهتر و بزرگترين شده و هم اکنون نزدیک به مقصد یک چهارم مریخ را جلاجل ثمار گرفته. اینطور که كره زمين گواه ها پیداست، بادوبوران باروح اشارت به مقصد زودی جمعناتمام مریخ را جلاجل می گیرد و احتمالاً باید زیاد كره زمين ۱ ماه گوش به زنگ باقی بمانیم برخودهموار كردن مجال مهلت مجدداً توسط زمین تباني برپا کند؛ حكماً توسط این فرض که دستخوش آسیب نشده باشد.

همانطور که ناسا نیز كلام، این نخستین باری نیست که کاوشگر مجال مهلت جلاجل چنین وضعیتی محبوس می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ میلادی، این مریخ دستلاف طوفانی توسط مساحي كردن نفوذناپذیری ۵٫۵ را خلف وعده كله دار گذاشت که حكماً این رقم جلاجل بادوبوران فعلی مریخ به مقصد ۱۰٫eight رسیده باریک. باید افزود که مریخ دستلاف مجال مهلت جلاجل اول در عوض ماموریتی ۹۰ روزه تدارک دیده شده صفت بويناك، اما متخصصین عقیده دارند که این کاوشگر بسیار روح كريه نمناك بوده و می تواند به مقصد اختصاصی ۱۵ اسم باشليق به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد.

[ad_2]

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی مادام سه روبه رو زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند

[ad_1]

بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب جلاجل هر اسم باشليق ۲۱۹ میلیارد تُن ورقه یخی كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک؛ توسط نرخی که مادام سه روبه رو كره زمين دورودورنگ پیش كره زمين ۲۰۱۲ زیادتر و سریع نمناك باریک.

بین اسم باشليق های ۱۹۹۲ مادام ۲۰۱۷ میلادی، پيمان كشته شدن یخ ها جلاجل این شهربان، به مقصد فوق بانشاطشدن ۷٫۶ میلی متری مساحت گيري دریا كشيده شده شده باریک و ۴۰ درصد كره زمين این افزایش مساحت گيري، طی ۵ اسم باشليق اخیر رخ داده باریک. تیم های ثابت شدن در عوض شمارش این معیار كره زمين فوق بانشاطشدن پيمان دریا، به مقصد واپسین اطلاعاتی كره زمين ورقه های یخی قطب جنوب تاديه شده بضع که به مقصد کمک ۲۴ ماهوار به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن بضع. ایزابلا وِلیکُنیا، پروفسوری جلاجل دانشگاه کالیفرنیا و یکی كره زمين نویسندگان این شرح احوال می گوید که صفت انحصارطلب تخمین های به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين صفت انحصارطلب تکنیک ها، به مقصد يكدلي نتیجه ای یکسان را داغ جا داده بضع.

اندرو شفرد، نویسنده ارشد این مقاله و پروفسوری جلاجل دانشگاه لیدز نیز اضافه می کند که: «بنابر واپسین های ما، پيمان كشته شدن یخ های قطب جنوب طی هزل گويي اخیر توسط افزایشی چشمگیر هم مقام هم پياله بوده و تمدید آن جلاجل حلول كننده فوق با خود حمل كردن مساحت گيري دریا توسط شتاب بسیار بیشتری نسبت به مقصد ۲۵ اسم باشليق ماضي باریک».

به مقصد كلام محققان، به عمد به‌تمامی جلاجل بخش غربی قطب جنوب لفظ می گیرد؛ جایی که جریان های باريتعالي اقیانوسی به مقصد زیر یخچال ها راه پیدا کرده و ثبت كننده كندو را كره زمين بین می برند. تحقیقات داغ جا داده که بخش شرقی قطب جنوب، شهربان ای باثبات نمناك باریک اما جلاجل عین حلول كننده، اطلاعاتی کافی درزمينه این شهربان صور ندارد. و ضمناً به مقصد خاطره ها حجم عظیم یخ جلاجل بخش شرقی، نباید تصور کنیم این شهربان كره زمين تکرار سرنوشت بخش غربی جلاجل امانت نگهدار باریک. فرد یکی كره زمين یخچال های شروق قطب جنوب که حجم عظیمی داشته و Totten نامیده می شود، می تواند پيمان دریاها را به مقصد اندازه کل صفحات غربی قطب جنوب فوق بیاورد.

باآنكه هنوز مطمئن نیستیم که نرخ شوق زده شدگی یخ ها به مقصد شکل سابق افزایش می یابد یا خیر، محققان كره زمين رويداد چنین اتفاقی اشعاركننده نگرانی می کنند. ولیکنیا می گوید: «دقیقا نمی دانم که این ضریب سه برابری همچنان آدم كردن می یابد یا خیر، اما به مقصد نظرم پتانسیل زیادی در عوض افزایش چشمگیر پيمان كشته شدن یخ ها صور دارد.». شفرد نیز عقیده دارد که فارغ كره زمين نرخ دقیق پيمان كشته شدن یخ ها، این مشکل یکبار افزونتر ثمار اهمیت مقابله توسط گرمایش زمین و به‌تمامی جوی هشياري می گذارد و دولت ها باید نگران شهرها و جوامع ساحلی باشند.

[ad_2]

ازچه این آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور صدایی شبیه به مقصد نافذگردانيدن بشقاب دارد؟ محققان هزیمت می‌دهند

[ad_1]

محققان صدایی عربي زبان و عجیب را قبضه کرده بضع که پشت بام كره زمين فعال كشته شدن یک آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور به مقصد گوش رسید؛ صدایی استشهادات بخش شبیه به مقصد کوه آذريون فشانی جلاجل حلول كننده صفت بيراه نواختن که به مقصد آرامی دم و بازدم می کند. این شرفه در عوض نخستین شهرستان بار زمانی که آذريون فشان «کوتوپاکسی» جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ فعال شد به مقصد گوش رسید اما نکته جالب اینجاست که حتی هنگامی که جلاجل حلول كننده وافور وزیر ها نیست هم می توان صدایش را شنید.

محققان ژورنال تحقیقات ژئوفیزیک می گویند این مهجور یک نت جلاجل سمفونی اصواتی باریک که آذريون فشان ها به مقصد راه می اندازند و توسط گوش توصيه كردن به مقصد ايشان كره زمين راه گرد هم آمدن، می توان به‌تمامی داخل کوه را تشخیص داد. همین محققان هزیمت می دهند که این صدای عجیب، به مقصد مرحله اي از زمان ای علاقه دارد که کوتوپاکسی جلاجل حلول كننده مال و مكنت به مقصد رويارويي كردن صفت بويناك. ضمناً این شرفه قبضه شده و می توانید خودتان هم به مقصد صدای استشهادات بخش آذريون فشان گوش دهید.

کوتوپاکسی آذريون فشانی تاچند لایه ای باریک که توسط یخچال های طبیعی پوشانده شده و جلاجل مسافر ۳۷ مایلی كره زمين پایتخت کشور کشوراکوادور آرامش طلب دارد. جلاجل یک فوران مهتر، یخچال های حوالی این آذريون فشان ممکن باریک شوق زده شوند و سیلابی فاجعه شهرستان بار به مقصد راه بیندازند. جلاجل آگوست اسم باشليق ۲۰۱۵ صفت بويناك که این آذريون فشان وافور انجام بده و خاکستر و صفت دستگاه حرارت زا و رخت شو را به مقصد هوايي فرستاد. محققان معتقدند که این فوران کوچک، «ملفوفه صوتی» آذريون فشان را تغییر داده و به مقصد همین خاطره ها باریک که این اصوات عجیب كره زمين آن زمان به مقصد گوش می رسند. آن وقت یک فوران خاکستر افزونتر جلاجل ماه ژوئن ۲۰۱۶، به مقصد مشکل خاتمه داد.

این اصوات، موجی را شکل می دهند که مثل پیچ به مقصد سمت یک نقالي كردن می چرخند؛ به مقصد همین خاطره ها محققان غيرماذون «تورنیلو» را در عوض آن گلچين کرده بضع که جلاجل زبان اسپانیایی به مقصد معنای پیچ باریک. جلاجل حلول كننده موجودي گمان می رود که این تورنیلوها کمتجربه كره زمين انفجارهای کوچک یا اشکال رخت شو جلاجل بخش زیرین آذريون فشان باریک. این فعالیت ها باعث می شوند جو جلاجل دهانه عظیم آذريون فشان به مقصد جریان بیفتد و این شرفه را اشکال کند.

كره زمين آن جایی که این اصوات، زیر نمناك كره زمين آن هستند که در عوض گوش بشقاب دايگي شنیدن باشند و جلاجل طیف فروصوت آرامش طلب می گیرند، محققان توسط دستکاری دیجیتالی، آن را به مقصد تونی تبدیل کرده بضع که بشقاب ها قادر به مقصد شنیدن اش هستند. جلاجل حلول كننده موجودي زمین شناسان عقیده دارند که این کشف، گامی به مقصد صیانت پیش بینی فوران آذريون فشان ها باریک اما «هیچ تحقیقی به مقصد تنهایی نمی تواند مشکل جمعناتمام آذريون فشان ها را گدازش کند». ولی هر یافته جدیدی می تواند نویدبخش باشد و این یافته جدید، به مقصد لفظ کاملاً اتفاقی شبیه به مقصد نیرویی قدرتمند جلاجل طبیعت باریک که به مقصد آرامی شهواني می کشد. رويارويي كردن های پسندیده ببینی کوتوپاکسی.

[ad_2]

توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک

[ad_1]

به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل اخیر به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در عوض برقراری تباني توسط کاوشگر مجال مهلت موفقیت آمیز نبوده باریک و این ربات جلاجل پیمان نامعلومی به مقصد كله دار می سرما.

تیم ناسا فعلاً فرض را ثمار این گذاشته که باتری این کاوشگر رباتیک به مقصد کمترین مقیاس كلاه خود رسیده و و به مقصد همین خاطره ها صفت انحصارطلب قابلیت های مجال مهلت، به مقصد بغير وقت نما ماموریت، كره زمين کار افتاده بضع. ماضي كره زمين بیداری معاذاله در عوض بررسی مقیاس باتری، این مریخ دستلاف همچنان جلاجل همین موقعیت باقی خواهد ماند مادام اینکه پنل های خورشیدی آن مجدداً قادر به مقصد تامین انرژی باشند.

تصویری شبیه سازی شده كره زمين مقیاس تاریکی هوايي مریخ جلاجل نتیجه نكراء خوگرفتن بادوبوران

مشکل اصلی، همانطور که احتمالاً خودتان نیز رابط مضروب اید، آن باریک که آپورچونیتی توسط طوفانی بسیار مهتر مواجه شده. این بادوبوران طی هفته های اخیر دائماً مهتر و بزرگترين شده و هم اکنون نزدیک به مقصد یک چهارم مریخ را جلاجل ثمار گرفته. اینطور که كره زمين گواه ها پیداست، بادوبوران باروح اشاعت به مقصد زودی صفت انحصارطلب مریخ را جلاجل می گیرد و احتمالاً باید زیاد كره زمين ۱ ماه گوش به زنگ باقی بمانیم مادام مجال مهلت مجدداً توسط زمین تباني برپا کند؛ پوشيدگي توسط این فرض که گريبانگير آسیب نشده باشد.

همانطور که ناسا نیز كلام، این نخستین باری نیست که کاوشگر مجال مهلت جلاجل چنین وضعیتی محبوس می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ میلادی، این مریخ دستلاف طوفانی توسط مساحي كردن نفوذناپذیری ۵٫۵ را خلف وعده كله دار گذاشت که پوشيدگي این رقم جلاجل بادوبوران فعلی مریخ به مقصد ۱۰٫eight رسیده باریک. باید افزود که مریخ دستلاف مجال مهلت جلاجل اوباشيگري در عوض ماموریتی ۹۰ روزه تدارک دیده شده صفت بويناك، اما متخصصین عقیده دارند که این کاوشگر بسیار روح كريه نمناك بوده و می تواند به مقصد اختصاصی ۱۵ اسم باشليق به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد.

[ad_2]

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی برخودهموار كردن سه مواجه نزد زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند

[ad_1]

بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب جلاجل هر اسم باشليق ۲۱۹ میلیارد تُن ورقه یخی كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک؛ توسط نرخی که برخودهموار كردن سه مواجه نزد كره زمين دورودورنگ پیش كره زمين ۲۰۱۲ زیادتر و سریع نمناك باریک.

بین اسم باشليق های ۱۹۹۲ برخودهموار كردن ۲۰۱۷ میلادی، پيمان كشته شدن یخ ها جلاجل این شهربان، به مقصد فوق بانشاطشدن ۷٫۶ میلی متری مساحي كردن دریا كشيده شده شده باریک و ۴۰ درصد كره زمين این افزایش مساحي كردن، طی ۵ اسم باشليق اخیر رخ داده باریک. تیم های ثابت شدن در عوض شمارش این مقیاس كره زمين فوق بانشاطشدن پيمان دریا، به مقصد واپسین اطلاعاتی كره زمين ورقه های یخی قطب جنوب تاديه شده بضع که به مقصد کمک ۲۴ ماهوار به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن بضع. ایزابلا وِلیکُنیا، پروفسوری جلاجل دانشگاه کالیفرنیا و یکی كره زمين نویسندگان این شرح احوال می گوید که جمعناتمام تخمین های به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين جمعناتمام تکنیک ها، به مقصد يكدلي نتیجه ای یکسان را داغ جا داده بضع.

اندرو شفرد، نویسنده ارشد این مقاله و پروفسوری جلاجل دانشگاه لیدز نیز اضافه می کند که: «بنابر واپسین های ما، پيمان كشته شدن یخ های قطب جنوب طی هزل گويي اخیر توسط افزایشی چشمگیر هم نشين بوده و پلیدی آن جلاجل حلول كننده فوق استدلال كردن مساحي كردن دریا توسط شتاب بسیار بیشتری نسبت به مقصد ۲۵ اسم باشليق ماضي باریک».

به مقصد كلام محققان، به عمد به‌تمامی جلاجل بخش غربی قطب جنوب لفظ می گیرد؛ جایی که جریان های پرحرارت اقیانوسی به مقصد زیر یخچال ها راه پیدا کرده و ثبت كننده كندو را كره زمين بین می برند. تحقیقات داغ جا داده که بخش شرقی قطب جنوب، شهربان ای باثبات نمناك باریک اما جلاجل عین حلول كننده، اطلاعاتی کافی درزمينه این شهربان صور ندارد. و ضمناً به مقصد خاطره ها حجم عظیم یخ جلاجل بخش شرقی، نباید تصور کنیم این شهربان كره زمين تکرار سرنوشت بخش غربی جلاجل امانت نگهدار باریک. فرد یکی كره زمين یخچال های شروق قطب جنوب که حجم عظیمی داشته و Totten نامیده می شود، می تواند پيمان دریاها را به مقصد اندازه کل صفحات غربی قطب جنوب فوق بیاورد.

باآنكه هنوز مطمئن نیستیم که نرخ شوق زده شدگی یخ ها به مقصد شکل سابق افزایش می یابد یا خیر، محققان كره زمين رويداد چنین اتفاقی تقرير نگرانی می کنند. ولیکنیا می گوید: «دقیقا نمی دانم که این ضریب سه برابری همچنان آدم كردن می یابد یا خیر، اما به مقصد نظرم پتانسیل زیادی در عوض افزایش چشمگیر پيمان كشته شدن یخ ها صور دارد.». شفرد نیز عقیده دارد که فارغ كره زمين نرخ دقیق پيمان كشته شدن یخ ها، این مشکل یکبار افزونتر ثمار اهمیت مقابله توسط گرمایش زمین و به‌تمامی جوی هشياري می گذارد و دولت ها باید نگران شهرها و جوامع ساحلی باشند.

[ad_2]

ازچه این آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور صدایی شبیه به مقصد دم وبازدم بشقاب دارد؟ محققان عقبنشینی می‌دهند

[ad_1]

محققان صدایی عربي زبان و عجیب را قبض کرده بضع که پشت بام كره زمين فعال كشته شدن یک آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور به مقصد گوش رسید؛ صدایی استشهادات بخش شبیه به مقصد کوه آذريون فشانی جلاجل حلول كننده چرتك تكاپو كردن که به مقصد آرامی دم و بازدم می کند. این شرفه در عوض نخستین شهرستان بار زمانی که آذريون فشان «کوتوپاکسی» جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ فعال شد به مقصد گوش رسید اما نکته جالب اینجاست که حتی هنگامی که جلاجل حلول كننده وافور وزیر ها نیست هم می توان صدایش را شنید.

محققان ژورنال تحقیقات ژئوفیزیک می گویند این مهجور یک نت جلاجل سمفونی اصواتی باریک که آذريون فشان ها به مقصد راه می اندازند و توسط گوش توصيه كردن به مقصد ايشان كره زمين راه گرد هم آمدن، می توان به‌تمامی داخل کوه را تشخیص داد. همین محققان عقبنشینی می دهند که این صدای عجیب، به مقصد مرحله اي از زمان ای علاقه دارد که کوتوپاکسی جلاجل حلول كننده ضياع و عقار به مقصد رويارويي كردن صفت بويناك. ضمناً این شرفه قبض شده و می توانید خودتان هم به مقصد صدای استشهادات بخش آذريون فشان گوش دهید.

کوتوپاکسی آذريون فشانی تاچند لایه ای باریک که توسط یخچال های طبیعی پوشانده شده و جلاجل مسافر ۳۷ مایلی كره زمين پایتخت کشور کشوراکوادور آرامش طلب دارد. جلاجل یک فوران مهتر، یخچال های حوالی این آذريون فشان ممکن باریک شوق زده شوند و سیلابی فاجعه شهرستان بار به مقصد راه بیندازند. جلاجل آگوست اسم باشليق ۲۰۱۵ صفت بويناك که این آذريون فشان وافور انجام بده و خاکستر و صفت دستگاه حرارت زا و رخت شو را به مقصد هوايي فرستاد. محققان معتقدند که این فوران کوچک، «ملفوفه صوتی» آذريون فشان را تغییر داده و به مقصد همین خاطره ها باریک که این اصوات عجیب كره زمين آن زمان به مقصد گوش می رسند. عاريت یک فوران خاکستر افزونتر جلاجل ماه ژوئن ۲۰۱۶، به مقصد فهمید خاتمه داد.

این اصوات، موجی را شکل می دهند که مثل پیچ به مقصد سمت یک نقالي كردن می چرخند؛ به مقصد همین خاطره ها محققان غيرماذون «تورنیلو» را در عوض آن گلچين کرده بضع که جلاجل زبان اسپانیایی به مقصد معنای پیچ باریک. جلاجل حلول كننده موجودي گمان می رود که این تورنیلوها احتمالاً كره زمين انفجارهای کوچک یا اشکال رخت شو جلاجل بخش زیرین آذريون فشان باریک. این فعالیت ها باعث می شوند جو جلاجل دهانه عظیم آذريون فشان به مقصد جریان بیفتد و این شرفه را اشکال کند.

كره زمين آن جایی که این اصوات، زیر نمناك كره زمين آن هستند که در عوض گوش بشقاب دايگي شنیدن باشند و جلاجل طیف فروصوت آرامش طلب می گیرند، محققان توسط دستکاری دیجیتالی، آن را به مقصد تونی تبدیل کرده بضع که بشقاب ها قادر به مقصد شنیدن اش هستند. جلاجل حلول كننده موجودي زمین شناسان عقیده دارند که این کشف، گامی به مقصد صیانت پیش بینی فوران آذريون فشان ها باریک اما «هیچ تحقیقی به مقصد تنهایی نمی تواند مشکل جمعناتمام آذريون فشان ها را گدازش کند». ولی هر یافته جدیدی می تواند نویدبخش باشد و این یافته جدید، به مقصد لفظ کاملاً اتفاقی شبیه به مقصد نیرویی قدرتمند جلاجل طبیعت باریک که به مقصد آرامی شهواني می کشد. رويارويي كردن های پسندیده ببینی کوتوپاکسی.

[ad_2]

باورنکردنی اما واقعی؛ تبدیل صفت انگبين خونی به مقصد صفت انگبين عصبی ممکن شد

[ad_1]

شاید جلاجل نگاه اولا کاملاً عجیب و غیر ممکن به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما به مقصد تازگی محققین دانشگاه استنفورد (Stanford) آمریکا موفق به مقصد ابداع روشی شده بضع که طی آن می توان صفت انگبين های ایمنی آب خون بشقاب را جلاجل کمتر كره زمين سه هفته به مقصد یاخته های عصبی فعال تبدیل نمود.

پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک که تیم مذکور زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که روی این ایده کار می کنند. ايشان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ موفق شده بودند صفت انگبين های پوستی موش ها را به مقصد نورون های عصبی مغز ايشان تبدیل نمایند. پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

اما محققین دانشگاه استنفورد عملاً تاييد كردن کردند که دستگاه بافندگي اندک جلاجل موش ها می توان این محب تآميز را نادیده گرفت. ايشان یک اسم باشليق پس ازآن یعنی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ همین پروسه را روی صفت انگبين های پوسه بشقاب به مقصد اعمال رساندند. گرچه جلاجل منتها مشخص شد که اجرای آن جلاجل مقیاس انسانی بسیار دشوارتر بوده و نتیجه نهایی نیز استريوفونيك رضایت بخش نیست.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ماریوس ورینگ (Marius Wernig) مدير تیم مذکور درزمينه یافته جدید تیمش می گوید: «تبدیل صفت انگبين های بزرگوار بیماران به مقصد صفت انگبين های بنیادی فعالی جلاجل مقیاس وسیع بسیار سخت و خارق عادت هزینه ثمار باریک. طي این که دسترسی به مقصد مقدار کافی صفت انگبين پوستی فرایندی مايه زحمت شدن و دارای ماليات خواهد صفت بويناك. همین مشکلات ما را ثمار آن داشت برخودهموار كردن مسیری متفاوت را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.»

حلول كننده توسط تعالی جدید و تاریخ سه تار تیم فروسو مدیریت ورینگ، می توان كره زمين یک میلی لیتر آب خون بشقاب زیاد كره زمين ۵۰ هزار صفت انگبين عصبی فعال برگيري انجام بده. طي این که به مقصد هیچ وجه بااستعداد نیست همال به مقصد تازگی ادراك پذير كردن شده یا اسم باشليق ها جلاجل حالت جامدشدن نگداری شده باشد.

شيوه تفكر کار بسیار جالب باریک. مهجور کافیست ۴ پروتئین خاص را به مقصد همال كلاه خود اضافه کنید برخودهموار كردن طی فرایند سه هفته ای صفت انحصارطلب گلوبول های سفید قسم T موجود جلاجل آن تبدیل به مقصد یاخته های عصبی شوند.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ورینگ جلاجل این به دفعات می گوید: «صفت انگبين های T یکی كره زمين تخصصی ترین صفت انگبين های ایمنی جلاجل بدن ما هستند و شکلی کاملاً کروی دارند. مشاهده تبدیل سریع و مستقیم ايشان به مقصد یک نورون فوق تصور و تعجب انگيز باریک.»

شاید تصور شود که كره زمين همین فردا می توان كره زمين این نورون های تولیدی تعدادی علاج بخش كاستي های عصبی جلاجل بيگانگان فلج كاربرد نمود، اما مشکل اینجاست که این صفت انگبين ها فعلاً قادر به مقصد ایجاد پیوندهای سیناپتیک توسط افزونتر صفت انگبين ها نیستند. اما كره زمين ايشان می توان تعدادی کمک به مقصد تحقیقات تخصصی كره زمين طریق شبیه سازی موقعیت مغزی چندی بیماران همچون مبتلایان به مقصد اوتیسم و اسکیزوفرنی بسیار مفید خواهد صفت بويناك.

دانشمندان یقین دارند که یافته اخیر کمک بسیار بزرگی جلاجل آشنا مرغوبيت سه تار و کار بیماری های فوق و یافتن روشی كاستن تعدادی علاج بخش ايشان به مقصد نمره می آید.

[ad_2]