کاهش دايگي توجه اکسیژن جلاجل اقیانوس ها، حیات آبزیان را به مقصد كار بزرگ انداخته باریک

[ad_1]

احتمالاً می دانید که به مقصد خاطره ها شيوع يافتن گازهای گلخانه ای، دمای کره زمین دوال به مقصد دوال افزایش می یابد، اما شاید كره زمين اثرات جانبی آن داده ها نداشته باشید، سه گوشً اینکه اکسیژن موجود جلاجل اقیانوس ها طی تاچند هزل گويي ماضي مادام حد زیادی کاهش یافته باریک.

تیمی كره زمين دانشمندان آلمانی توسط بررسی داده های پيوسته كاري به مقصد بازه ای ۵۰ ساله، دریافتند اقیانوس ها قريب ۲ درصد كره زمين اکسیژن كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده بضع، که این مقدار جلاجل پرسپكتيو مختلف اندکی متفاوت باریک. دانسته ها ناسا اثر داغ می دهند جلاجل همین بازه، دمای کره زمین یک درجه سانتیگراد افزایش یافته.

شاید جلاجل نگاه اولا این مشکل آن ميزان اهمیت نداشته باشد، اما باید بدانید که حیات آبزیان نیز به مقصد اکسیژن غيرمشدد باریک. بنابراین توسط آدم كردن روند کنونی و تخریب محیط زیست روی زمین، نوع های جانوری اعماق اقیانوس ها نیز كره زمين دستگاه بافندگي بشقاب روح صفت پير به مقصد جلاجل نخواهند سرما.

گفتنیست ورود فاضلاب حاوی کودهای شیمیایی به مقصد اقیانوس ها می تواند باعث افزایش چشمگیر جلبک ها (شکوفایی جلبکی) شود که توسط اسم پري زده صفت انحصارطلب اکسیژن موجود جلاجل پيمان، شهربان ای مرگبار را در عوض ماهی ها به مقصد صور می آورند، اما دلیل کاهش اکسیژن اقیانوس ها احكام به مقصد مشکل فوق مسدود نمی شود.

شکوفایی جلبکی اسم باشليق ۲۰۱۶ جلاجل کشورشیلی به مقصد اجمال مبنا زیادی ماهی ساردین كشيده شده شد

توسط افزایش دمای زمین، پيمان دریاهای آزاد نیز باريتعالي نمناك شده و توانایی نگهداری گازهای بومي جلاجل آن کاهش می یابد، بنابراین اکسیژن آزاد شده و به مقصد آیه زمین تبرئه پیدا می کند.

محققین آلمانی كره زمين چندین مرکز داده مختلف كاربرد کرده و مقدار شوری، دما، عمق و اکسیژن را جلاجل اقیانوس های كره ارض اندازه گرفتند. نتایج ايشان اثر داغ می دهد طی نیم مئه ماضي، قريب ۸۰ میلیارد پريان كره زمين این عنصر حیاتی را كره زمين دستگاه بافندگي داده ایم، و این مقدار جلاجل جبلت اقیانوس آرامش جو و آتلانتیک شمالی زیادتر كره زمين افزونتر پرسپكتيو بوده.

جالب اینکه مهجور ۱۵ درصد كره زمين پدیده فوق به مقصد کاهش انحلال پذیری اکسیژن جلاجل پيمان به مقصد ميانجي حرارت رخ داده، و فرایندهای پیچیده دیگری نیز جلاجل آن وعاء داشته بضع، كره زمين يكباره اینکه اکسیژن عربي زبان كره زمين طریق افراس ها و پيمان های سطحی به مقصد دریاهای آزاد راه نمی یابد.

ایضاً سيني شرح احوال فوق، حجم پرسپكتيو اقیانوسی که کاملاً فاقد اکسیژن هستند و جلاجل نتیجه حیات جلاجل آنجا ممکن نیست، جلاجل این دورودورنگ چادرپوش مواجه نزد شده باریک.

به مقصد هر حلول كننده صفت انحصارطلب این نتایج اثر داغ می دهند به‌تمامی اقلیمی تأثیرات بسیار بیشتری كره زمين آنچه به مقصد اشاره با گوشه چشم می بینیم، جلاجل پی دارند و زیست پذیری جلاجل اقیانوس ها، که نزدیک به مقصد ۷۰ درصد كره زمين مساحي كردن کره خاکی را پوشانده بضع، جلاجل اعراض كننده كار بزرگ جدی آرامش طلب دارد.

شاید موضوع ها زیر هم برایتان جذاب باشد:

[ad_2]

کشف هیجان انگیز ناسا: سامانه ستاره ای نزدیک توسط ۷ سیاره زیست پذیر شبیه زمین

[ad_1]

ناسا بدون شك صفت منسوب به طوس که وعده داده صفت بويناك، پسفردا رأس ساق دست ۱۳:۰۰ به مقصد هنگام ولادت محلی (۲۱:۳۰ به مقصد هنگام ولادت شهرستان تهران) کنفرانس خبری هیجان انگیزی را برگزار انجام بده برخودهموار كردن جلاجل باروح کشف جدید كلاه خود داده ها رسانی کند.

جلاجل این دستور كار، آژانس فضایی اعلام انجام بده توسط كاربرد كره زمين تلسکوپ فضایی اسپیتزر، هفت سیاره را کشف کرده بضع که تقریباً هم اندازه زمین هستند و شهرك نشين ستاره ای می گردند که احكام ۴۰ اسم باشليق نوری توسط ما مسافر دارد. بااستعداد نمناك كره زمين آن، تمامی این هفت سیاره جلاجل «شهربان زیست پذیر» ستاره كلاه خود آرامش طلب گرفته بضع و بنابراین احيانا تشکیل حیات جلاجل ايشان صور دارد.

این نخستین شهر بار باریک که اخترشناسان سامانه ستاره ای دیگری را توسط هفت سیاره هم اندازه زمین کشف کرده بضع، و بااستعداد نمناك اینکه تمامی این سیاره ها توسط پیمان جوی و آیه درخور اطفال، می توانند پيمان را به مقصد لفظ مایع جلاجل كلاه خود داشته باشند، اما این احيانا جلاجل سه سیاره ميان بند برخودهموار كردن حد خارق عادت ای بالاست.

سامانه ستاره ای Trappist-1 جلاجل كلكسيون لفظ فلکی دلو (Aquaris) آرامش طلب گرفته که ۴۰ اسم باشليق نوری، یا قريب ۲۳۵ تریلیون مایل (۳۷۸ تریلیون کیلومتر) توسط زمین مسافر دارد. سيني دانسته ها کنونی، تمامی این هفت سیاره ساختارگرايي صخره ای همچون زمین دارند و گازی (مثل مشتری) یا یخی (مثل سرس) نیستند.

سیارات باروح مناقشه به مقصد گرد هم آمدن ستاره کوتوله و بسیار سردی می گردند که جلاجل مقایسه توسط خورشید، کوچک نمناك و ناچیز فروغ نمناك باریک، و نرمي كردن گردش ايشان مسافر کمتری برخودهموار كردن ستاره دارد، تقریباً شبیه داروفروشي. نزدیک ترین سیاره ها به مقصد ترتیب زمان گردش ۱٫۵ و ۲٫four سنه زمینی دارند، و دورترین سیاره نیز هر ۱۲ سنه یک شهر بار به مقصد گرد هم آمدن این ستاره گردش می کند.

نرمي كردن این سیارات به مقصد قدری به مقصد یکدیگر نزدیک باریک که ارچه كره زمين مساحت گيري هرکدام به مقصد هوايي نگاه کنیم، ماليات جغرافیایی مابقی ايشان را خواهیم دید، چیزی شبیه آنچه روی زمین كره زمين ماه می بینیم. خوشبختانه نكراء گرمای ستاره Trappist جلاجل حدیست که صور پيمان به مقصد لفظ مایع جلاجل مساحت گيري این سیاره ها را ممکن می سازد.

جلاجل ویدیوی زیر، می توانید نمای ۳۶۰ درجه ای كره زمين هوايي سیاره Trappist-1D جلاجل سامانه ستاره ای باروح مناقشه را مشاهده کنید:

«نیکول لوئیس» مدیر مرکز تحقیقات هابل و تنجيم مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی اعلام انجام بده:

سامانه Trappist-1 یکی كره زمين بهترین مجال مهلت های تحقیقاتی طی هزل گويي آینده به مقصد نمره می رود برخودهموار كردن بتوانیم آیه و پیمان جوی و سطحی این سیاره های هم اندازه زمین را زیادتر بشناسیم.

سامانه Trappist توسط تلسکوپی به مقصد همین غيرماذون جلاجل کشورشیلی شناسایی شد و نتایج اولیه تحقیقات آن اسم باشليق ماضي منتشر گشت. عاريت به مقصد کمک افزونتر تلسکوپ های زمینی كره زمين يكباره «تلسکوپ بسیار مهتر» رصدخانه جنوب اروپا و تلسکوپ فضایی «اسپیتزر»، صور تمامی هفت سیاره فوق تأیید شد.

گفتنیست طی تاچند اسم باشليق اخیر، جستجو در عوض حیات فرازمینی و سامانه های ستاره ای شبیه مجموعه سيارات شمسی توسط نكراء زیادی جلاجل جریان باریک. مهجور توسط گذشت قريب كورس ماه كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۷ اخترشناسان توانسته بضع صور پيمان جلاجل سیاره ای که احكام ۵۰ اسم باشليق نوری توسط ما مسافر دارد را تأیید کنند، در عرض رصدخانه Keck مختص شناسایی اگزوپلنت ها نیز يكم به مقصد کار کرده و داده های محصول برداري كره زمين آن هر سنه منتشر می گردد.

توسط این حلول كننده، دانشمندان ناسا معتقدند شناسایی سامانه ستاره ای Trappist-1 هیجان انگیز ترین رخداد فضایی تاچند اسم باشليق اخیر باریک و می تواند ما را به مقصد صور زیستگاه های افزونتر جلاجل فضای لایتناهی امیدوار سازد.

[ad_2]

پیشنهاد جدید ناسا، پلوتو را به مقصد جمعيت سیارات مجموعه سيارات شمسی همچنين می گرداند

[ad_1]

آیا پلوتو یک سیاره باریک؟ جواب به مقصد این سؤال، به مقصد صحنه و اسم باشليق فرد و كنار زدن وزیر ها شايعه سنه علم ستاره شناسي بستگی دارد. ایضاً نظرات اخترشناسان و سیاره شناسان نیز جلاجل این باروح توسط یکدیگر تفاوت دارد.

تعدادی رفع این مشکل، گروهی كره زمين دانشمندان ناسا كره زمين يكباره «آلن استرن» مدیر ارشد پروژه «نیو هورایزنز» تعریف جدیدی را تعدادی «سیاره» پیشنهاد کرده بضع که خير مهجور پلوتو را دوباره به مقصد باند سیارات مجموعه سيارات شمسی همچنين می گرداند، بلکه زیاد كره زمين ۱۰۰ اندام افزونتر را نیز به مقصد این خانواده می افزاید.

حكماً «استرن» را نمی توان کاملاً بیطرف حالی؛ هرچه باشد «نیو هورایزنز» توانست علوم فضایی را دوباره به مقصد اسم ستيزه گر شايعه كره ارض واصل سازد و پلوتو را كره زمين جسم کوتوله و فراموش شده ای جلاجل اعماق فضای لایتناهی، به مقصد موضوعی هیجان انگیز تعدادی مناقشه و گفتگو بدلگام نماید.

به مقصد هر حلول كننده تين بین المللی اخترشناسی (IAU) که یگانه محل بازگشت این مربوط به حوزه محسوب می شود، سه زننده را تعدادی سیاره ها تعریف کرده:

 • به مقصد گرد هم آمدن خورشید بگردد
 • تقریباً کروی باشد
 • نرمي كردن گردش آن مادام حيطه نفوذ مشخصی کاملاً پاکسازی شده باشد

استرن و همکارانش كره زمين تا چه وقت جنبه به مقصد این تعریف ایراد گرفته بضع. سه گوشً سیاره هایی که به مقصد گرد هم آمدن ستاره های افزونتر می گردند، یا سیاره های بي خانمان که گرد هم آمدن هیچ ستاره ای نمی چرخند را جلاجل نگاه خشم آلود نمی گیرد. ایضاً تعریف «حيطه نفوذ مشخص» یا Zone نیز به مقصد درستی تعیین نشده.

كره زمين صیانت افزونتر ارچه بخواهیم معیار سوم یعنی نرمي كردن گردش کاملاً آزاد را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، تقریباً هیچ سیاره ای توسط آن مطابقت ندارد، کمک هر سنه اجرام فضایی ریز و درشتی كره زمين نزدیکی صفت انحصارطلب سیاره ها، كره زمين يكباره کره خاکی خیزاب می کنند..

به مقصد همین دلیل، دانشمندان ناسا تعریف بسیار جنون مردم آزاري تری را تعدادی سیاره پیشنهاد کرده بضع که زیادتر به مقصد ویژگی های فیزیکی ذاتی توجه داشته و اخبار توسط خورشید یا ستاره های افزونتر را جلاجل نگاه خشم آلود نمی گیرد. تعریف ايشان بدین لفظ باریک:

هر قصور فضایی که دستخوش همجوشی هسته ای نشده و به مقصد اندازه کافی گرانش دارد مادام به مقصد حالت کروی درآید، سیاره نامیده می شود.

توسط این شمار مواردی همچون ستاره ها، سیاهچاله ها، کوتوله های سفید و غیره به مقصد راحتی کنار گذاشته می شوند، اما مشکل اینجاست که تعریف جدید، ماه و تمامی اقمار افزونتر سیاره ها را نیز جلاجل ثمار می گیرد و حتی چندی كره زمين سیارک ها و شخانه سنگ های کروی را نیز می توان سیاره نامید.

به مقصد هر حلول كننده تصمیم نهایی توسط IAU باریک و به مقصد زودی مشخص می شود آیا پلوتو، دورترین اندام مجموعه سيارات شمسی، دوباره به مقصد پهلو خانواده سیارات همچنين می گردد یا خیر.

شاید به مقصد موضوع ها زیر نیز علاقمند باشید:

[ad_2]

آلیس جلاجل سرزمین عجایب، واقعیت یا تخیل؟ توسط سندروم AIWS آشنا شوید

[ad_1]

تصور کنید چشمانتان باريتعالي شده و به مقصد آرامی به مقصد رويارويي كردن فرو می روید، اما ناگهان متوجه می شوید دستتان گوز کرده و به مقصد اندازه هيولا آسایی می رسد، یا لوازم اطاق خوابتان سرينگاه پيمان می روند و آنجا کوچک می شوند که جلاجل خانه محقر عروسکی جای می گیرند.

باآنكه کیفیت فوق حقیقتاً رخ نمی دهد، اما افرادی توسط نوعی نابساماني خاص به مقصد غيرماذون «سندروم آلیس جلاجل سرزمین عجایب» (Alice in Wonderland Syndrome) یا به مقصد اقرار AIWS چنین حالتی را هیبت می کنند، و ارچه كره زمين ايشان بپرسید، مهتر و کوچک كشته شدن جلاجل نظرشان کاملاً واقعیست.

کودک مبتلا به مقصد AIWS نمی تواند بخوابد، چون فکر می کند جلاجل تختوابش مكان نمی گیرد

AIWS نوعی نابساماني نرولوژیکی به مقصد نمره می رود که ثمار ادراک فرد تأثیر گذاشته و حسب معمولً جلاجل کودکان رخ می دهد. تحقیقات زیادی روی این کیفیت اعمال نشده، اما دکتر «گرنت لیو» پزشک خصوصی کودکان جلاجل زمینه مغز و اعصاب که سالهاست این عارضه را فروسو نگاه خشم آلود دارد، معتقد باریک AIWS بسیار رایج باریک. او می گوید:

کودکان زیادی به مقصد این کیفیت دستخوش هستند، و به مقصد نگاه خشم آلود منبرها مبنا بيگانگان مبتلا به مقصد AIWS بسیار زیادتر كره زمين آن چیزیست که تصور می کنیم.

اشخاص دستخوش این نابساماني حسب معمولً ترکیبی كره زمين ماکروپسی (macropsia)، میکروپسی (micropsia)، پلوپسی (pelopsia) و تلوپسی (teleopsia) را هیبت می کنند، که به مقصد ترتیب به مقصد معنای بزرگترين، کوچک نمناك، نزدیک نمناك یا دورتر دیدن اجسام جلاجل مقایسه توسط واقعیت هستند.

هیچکس دلیل واقعی جلي AIWS را نمی داند

این سندروم در عوض نخستین شهر بار توسط «روح تاد» روانپزشک خنيدهنام نامگذاری شد، و كره زمين آنجا که شخصیت اصلی نوول «آلیس جلاجل سرزمین عجایب» نوشته «لوئیس کارول» نیز کیفیت مشابهی را جلاجل سرگذشت هیبت می انجام بده، نابساماني عصبی فوق توسط همین غيرماذون خنيدهنام گشت.

تشخیص سخت

تشخیص دقیق بیمار مبتلا به مقصد AIWS بسیار سخت باریک، کمک پشت بام كره زمين پایان اپیزود و عادی كشته شدن اوضاع، هیچ نشانه ای كره زمين کیفیت نامعمول جلاجل تصاویر مغزی او مشاهده نمی شود. «شینا آرورا» نخستین نرولوژیستی صفت بويناك که مغز یکی كره زمين بیماران را حین جلي عارضه فوق اسکن انجام بده و به مقصد نتایج جالبی دستگاه بافندگي یافت.

او متوجه شد هنگام رويداد این نابساماني، فعالیت الکتریکی مغز باعث گردش نامعمول آب خون جلاجل بخت هایی كره زمين مغز می شود که بینایی و پردازش شکل ها و ابعاد را فروسو کنترل دارند.

مبنا افرادی که عارضه AIWS را هیبت کرده بضع، بسیار زیادتر كره زمين آن چیزیست که می دانیم

لیو هیچ راهی در عوض آزمودن AIWS جلاجل اختیار نداشت و بنابراین صرفاً به مقصد كلام های بیمار نوجوان كلاه خود در عوض تشخیص کیفیت تکیه انجام بده. او می گوید:

بااستعداد ترین نکته این باریک که توصیفات اکثر کودکان جلاجل باروح این عارضه، اندک و زیاد به مقصد یکدیگر شباهت دارد و بنابراین تصور نمی کنم هیچکدام كره زمين ايشان دروغ باف بگویند.

لیو دلیل اصلی فقدان تحقیقات کافی روی AIWS را بی پستان وجود داشتن آن و ایجاد نکردن مشکلات اساسی در عوض بيگانگان ديباچه می کند. حسب معمولً سندروم فوق بین سنین ۵ مادام ۱۰ سالگی به مقصد صور وارد به ذهن و نهایتاً مادام اواخر دورودورنگ نوجوانی افزونتر اثری كره زمين آن مشاهده نمی شود.

بيگانگان مبتلا به مقصد AIWS چنین اوقات فکر می کند دندانه دندانه هایشان آنجا مهتر باریک که جلاجل دهانشان مكان نمی گیرد، یا بدنشان کوچک و کوچک نمناك می شود.

«اووِن پیکرل» نرولوژیست انگلیسی می گوید چون این کیفیت اکثراً ليمو ها رخ می دهد، می توان جلي آن را به مقصد تغییر جلاجل خروجی حسی (به مقصد خاطره ها فروغ لمعان اندک یا آشفتگی جلاجل زمان به مقصد رويارويي كردن رفتن) نسبت داد، اشارتاً اینکه به‌تمامی شیمیایی جلاجل مغز قبل كره زمين رويارويي كردن نیز می توانند چنین مشکلاتی را ایجاد کنند.

جلاجل حلول كننده موجودي هیچ درمانی در عوض AIWS صور ندارد، کمک اول محققین باید عوامل بوجود آورنده آن را تشخیص دهند. ايشان معتقدند میگرن، صرع و باآزرم های ویروسی توسط این عارضه مرتبط هستند، و چندی افزونتر نیز می گویند تصور کوچک و مهتر كشته شدن اشیاء می تواند نوعی آگهی مغز در عوض يكم میگرن باشد.

اکثر اشخاص دستخوش سندروم آلیس جلاجل سرزمین عجایب متوجه هستند که تصوراتشان حقیقت ندارد، اما احساسی کاملاً واقعی را هیبت می کنند.

چندی متخصصین ثمار این باورند که AIWS بیماری وراثتی باریک، اما به مقصد سختی می توان بزرگسالان را به مقصد اعتراف جلاجل باروح هیبت این ارائه كردن عملكرد جلاجل دوران کودکی واداشت. لیو می گوید:

خیلی كره زمين اعضای خانواده ها جلاجل اول كره زمين تعبیر تجربیات كلاه خود تماشي می کنند، چون ننگ می کشند و می ترسند جلاجل نگاه خشم آلود دیگران به مقصد ديباچه فردی دیوانه شناساننده شوند.

لوئیس کارول پدیدآورنده شخصیت آلیس جلاجل سرزمین عجایب

جالب باریک بدانید «لوئیس کارول» نویسنده نوول «آلیس جلاجل سرزمین عجایب» بارها به مقصد سردردهای عصبی و میگرن جلاجل نوشته هایش اشاعت کرده و چندی می گویند او تا چه وقت شهر بار دستخوش حملات صرع آرامش طلب گرفته، به مقصد همین دلیل بعضی محققین معتقدند ایده اصلی سرگذشت خنيدهنام فوق كره زمين تجربیات شخصی نویسنده بیرون وارد به ذهن، اختلالی که جلاجل آن زمان ناشناخته صفت بويناك.

شاید موضوع ها زیر برایتان جذاب باشد:

[ad_2]

بیل گیتس رهبران كره ارض را به مقصد حاصل کردن آمادگی جلاجل مواجه نزد تروریسم بیولوژیک فراخواند

[ad_1]

هر ساله جلاجل ماه فوریه، همایشی به مقصد غيرماذون «کنفرانس امنیتی مونیخ» (Munich Safety Convention) جلاجل کشورآلمان برگزار می شود و کارشناسان و رئيس ديوان نظران به مقصد ارائه دیدگاه ها، رایزنی و دیدار توسط یکدیگر می پردازند. امسال «بیل گیتس» یکی كره زمين سخنرانان اصلی این دستور كار باریک، و جلاجل آدم كردن می توانید به هر حال ای كره زمين دیدگاه های او را مطالعه نمایید.

کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC)

۲۰ اسم باشليق قبل، زمانی که تصمیم گرفتم صحت و صحه جهانی را جلاجل رئيس فعالیت های قيد نوع دوستي مام آرامش طلب دهم، هیچگاه تصور نمی کردم روزی جلاجل مساحي كردن سیاست های امنیتی بین المللی سخنرانی کنم، اما پسفردا اینجا موجودي شدم چون معتقدم بخش های مختلف كره ارض زیاد كره زمين حد تصور توسط یکدیگر تباني دارند.

كره زمين طرفی جلاجل پرسپكتيو جنگی و افزونتر سرزمین های بی ثبت كننده، نمی توان همه گیری بیماری ها را کنترل نمود، و كره زمين صیانت افزونتر جلاجل چنین مناطقی احيانا شیوع چنین امراضی زیادتر باریک، بدون شك صفت منسوب به طوس که ابولا جلاجل کشورسیرالئون و کشورلیبریا، و وبا جلاجل کنگو و قرن آفریقا بشقاب های زیادی را به مقصد کام اجمال کشاندند.

می دانیم که بیماری همه گیر بعدی می تواند كره زمين خلف وعده یک کامپیوتر يكم شود؛ منوي ها تروریستی كره زمين طریق دستکاری ژنتیکی ویروس آبله یا تامین نژادی به مقصد نكراء مسری و کشنده كره زمين انفلوانزا شکل می گیرند.

نکته بااستعداد این باریک که ما تباني بین ایمنی بهداشتی و ایمنی بین المللی را نادیده گرفته ایم. متخصصین بیماری های همه گیر می گویند عملي ساختن بیماری زایی که كره زمين طریق جو نقل مكان می شود (پاتوژن هوابرد)، ظرف کمتر كره زمين یک اسم باشليق می تواند زیاد كره زمين ۳۰ میلیون بشقاب را كره زمين بین ببرد، و احيانا می دهند چنین وضعیتی طی ۱۰ الی ۱۵ اسم باشليق آینده به مقصد رويداد بپیوندد.

بیماری همه گیر بعدی زیاد كره زمين ۳۰ میلیون نفر تلفات خواهد داشت.

شاید باور این مشکل برایتان سخت باشد، اما جلاجل اسم باشليق ۱۹۱۸ نیز چنین اتفاقی افتاد و نژادی کشنده كره زمين انفلوانزا به مقصد اجمال ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون بشقاب انجامید. نباید تصور کنید چون جلاجل این صد اسم باشليق چنین بحرانی به مقصد صور نیامده، به مقصد خاطره ها تعالی های پزشکی بوده و افزونتر گواهي نامه چنین فاجعه ای نخواهیم صفت بويناك.

حتی ارچه همه گیری بعدی جلاجل حد و اندازه همال قبلی نباشد، همچنين هم اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع ویروسی همچون ابولا جلاجل پرسپكتيو شهری پرجمعیت غیر دايگي تصور باریک.

توسط این حلول كننده، تعالی های مربوط به حوزه بیوفناوری، واکسن ها و داروهای جدید می توانند جلاجل پیشگیری كره زمين چنین فجایعی به مقصد ما کمک کنند مادام کنترل اوضاع كره زمين دستمان بيرون نشود، و خوشبختانه هر آنچه جلاجل مقابله توسط بیماری های طبیعی به مقصد ما کمک کند، جلاجل مواجه نزد حملات بیولوژیکی تروریستی نیز لمس كردن خواهد صفت بويناك.

سرمایه گذاری هنگفت جلاجل توسعه واکسن

اولا كره زمين همه به مقصد كلكسيون ابزارجنگ های جدیدی در عوض دفاع نیاز داریم: واکسن ها، داروها، و طوق های تشخیص.

واکسن ها جلاجل کنترل بیماری های همه گیر وعاء حیاتی را ایفا می کنند، اما امروزه روند توسعه و حاصل کردن زردتشتي در عوض واکسن جدید به مقصد قريب ۱۰ اسم باشليق زمان نیاز دارد. در عوض کاهش اجمال و میر احتمالاً كره زمين پاتوژن های هوابرد، باید این زمان را به مقصد ۹۰ دوال یا کمتر تقلیل دهیم.

ماه ماضي توسط همیاری بخش های خصوصی و دولتی، كلكسيون ای به مقصد غيرماذون CEPI را بنیان نهادیم که به مقصد توسعه سریع و مؤثر واکسن ها جلاجل کوتاه ترین زمان ممکن پشت بام كره زمين شناسایی تهدید می انجامد. خوشبختانه فناوری های نيا توسط ثنايا گیری كره زمين علوم ژنومیک می توانند زمان باروح نیاز در عوض توسعه و ساخت واکسن را به مقصد باغ ها برسانند.

جلاجل واقع می توان محتوای ژنتیکی مصنوعی را واصل بدن بشقاب انجام بده مادام به مقصد صفت انگبين ها فرمان دهند واکسن را داخل كلاه خود بدن اشکال کنند، و زمانی که این کار را در عوض یک بیماری اعمال دادیم، به مقصد راحتی می توانیم آن را در عوض بیماری های افزونتر تغییر دهیم، و امراضی همچون ایدز، مالاریا و سل نیز توسط این طوق دايگي علاج بخش خواهند صفت بويناك.

حكماً زمانی که کنترل بیماری كره زمين دستمان بيرون شود، اقدامات پیشگیرانه هیچ سودی نخواهند داشت، به دلیل اینکه عملي ساختن بیماریزا فورسرين راه كلاه خود را به مقصد میزبان های ضعیف و آلوده ترس دادن ايشان پیدا خواهد انجام بده. بنابراین باید عملیات نظارت را نیز ارتقاء دهیم.

بدین منظور باید سیستم های صحه عمومی اولیه جلاجل کشورهای آسیب پذیر را تقویت نماییم. تمامی کشورها باید نظارت مستمری را در عوض تشخیص زودهنگام بیماری های بالقوه به مقصد ايفا درآورند، اشارتاً اینکه مفروضات را به مقصد لفظ اسلوب مند توسط افزونتر کشورها به مقصد اشتراک بگذارند.

روشی که در عوض وجدها توسط بیماری های همه گیر جلاجل پیش می گیریم، باید دقیقاً شبیه دردسترس سازی نیروهای نظامی در عوض كلنجار باشد؛ باید بدانیم بیماری ها به چه طريق منتشر می شوند، مردم جلاجل وجدها توسط این کیفیت به چه طريق عمل می کنند، و آیا زیرساخت های ارتباطی و برج دريايي و شيريني پاسخگوی چنین بحرانی هستند یا خیر.

پرسنل بهداشتی و پزشکی باید بتوانند فورسرين مانع گشايش بیماری شوند، و هماهنگی توسط نیروهای نظامی در عوض قرنطینه وزیر ها پرسپكتيو آلوده یکی كره زمين بهترین راهکارهاست. خوشبختانه رديف نظامي هایی همچون G7 و G20 به مقصد نیکویی روی حاصل کردن آمادگی جلاجل این زمینه تمرکز کرده بضع.

دردسترس ترس دادن جمعناتمام کشورها در عوض مقابله توسط بیماری احكام به مقصد three.four میلیارد دلار نقدينه جلاجل اسم باشليق نیاز دارد

اسم مكلف اصلی جلاجل این مربوط به حوزه، مناجاتگري كردن کشورمالی باریک و جلاجل حلول كننده موجودي نمی توان جمعناتمام کشورهای فقیر را جلاجل مواجه نزد این تهدیدات دردسترس ساخت. نکته غم انگیز اینست که در عوض اطمینان كره زمين آمادگی جمعناتمام کشورهای كره ارض جلاجل زمینه مقابله توسط بیماری های همه گیر، سالیانه به مقصد three.four میلیارد دلار نقدينه نیاز داریم، اما هر ساله زیاد كره زمين ۵۷۰ میلیارد دلار به مقصد خاطره ها این بیماری ها زیان می بینیم.

بیماری های همه گیر، یکی كره زمين سه تهدید اصلی كره ارض

زمانی که بحرها بودم، كره ارض احكام توسط یک تهدید واقعی مقابل شدن صفت بويناك: كلنجار هسته ای. جلاجل اواخر هزل گويي ۱۹۹۰ همه تصور می کردند تغییر پيمان و جو و اقلیم کره خاکی نیز یکی كره زمين مهتر ترین تهدید در عوض بقای بشقاب باریک.

به مقصد نگاه خشم آلود منبرها، بیماری همه گیر و کشنده دقیقاً هم میانی توسط كلنجار هسته ای و تغییر اقلیم آرامش طلب می گیرد. نوآوری، همیاری، و دستور كار ریزی دقیق می تواند تهدید پیش رو جلاجل وجدها توسط هرکدام كره زمين تهدیدات فوق را مادام حد زیادی کاهش دهد.

ارچه موجودي شویم مهجور بخشی كره زمين نقدينه نظامی و دفاعی كلاه خود را محض اين كه توسعه ابزارجنگ های جدید در عوض مقابله توسط بیماری ها کنیم، طی کمتر كره زمين یک هزل گويي به مقصد آمادگی خارق عادت ای در عوض وجدها توسط فجایع بیولوژیکی دستگاه بافندگي خواهیم یافت.

بنابراین كورس همزباني جلاجل توقف ماست: یا بیماری همه گیر بعدی نقالي كردن سیاهی را جلاجل تاریخ بشریت رقم خواهد زد، یا اینکه می توانیم آن را به مقصد جشن مهتر پیروزی اجامر بشقاب ثمار بلایای طبیعی و غیرطبیعی بدلگام نماییم؛ نقالي كردن عطفی که به مقصد همه جايز شمردن خواهد انجام بده توسط حمایت یکدیگر، می توان جهانی ایمن، صفت پير و پایدار را رقم زد.

[ad_2]

كاربرد كره زمين طوق های مورد بحث ژنتیکی تعدادی علاج بخش بیماری ها مجاز اعلام شد

[ad_1]

بدون شك صفت منسوب به طوس که می دانید، دانشمندان علوم ژنتیک به مقصد این توانایی دستگاه بافندگي یافته بضع که ژن ها را ویرایش و مورد بحث کرده، چندی كره زمين نصيب های به دست آوردن را حذف شدني نموده و ویژگی های دیگری را به مقصد ساختارگرايي ژنتیکی بشقاب بیافزایند؛ اما آیا «درتوان داشتن» می تواند اعمال این فرایند را توجیه کند؟

جلاجل حلول كننده موجودي محققین جلاجل آزمایشگاه های پيش رو، ژن درمانی و مورد بحث ژنتیکی را روی حیوانات اعمال می دهند و بیماری هایی همچون صفت سرطان زا و نابینایی ارثی را تيرخور آرامش طلب داده بضع، اما احيانا می رود که اعمال آزمایشات روی بشقاب نیز به مقصد لفظ مخفیانه جلاجل جریان باشد.

به مقصد همین دلیل اسم باشليق ماضي آکادمی ملی علوم، گروهی كره زمين محققین، متخصصین مباحث اخلاقی و کارشناسان حقوقی را گرد هم آورد مادام این فناوری نوین را كره زمين همه نگاه خشم آلود ارزیابی کنند و راهکاری را تعدادی كاربرد كره زمين طوق هایی همچون CRISPR تعدادی تغییر ساختارگرايي ژنتیکی بشقاب ارائه نمایند. شرح احوال نهایی ۲۶۱ ورقه ای این رديف نظامي، پسفردا منتشر شده باریک.

به مقصد صفت منسوب به طوس به هر حال، می توان گفت كلكسيون فوق جلاجل چندی پیمان ملايم و جلاجل بعضی مناسبت ها، پرخيده این کار هستند. ايشان ویرایش ژن بشقاب تعدادی علاج بخش بیماری ها را ستوده بضع، اما كره زمين بکارگیری طوق های ژنتیکی تعدادی دستکاری جنین بشقاب صفت پير و خلق کودکانی توسط قابلیت های برجسته تقرير نگرانی کردند.

«ریچارد هاینس» رئیس کمیته مذکور جلاجل شرح احوال كلاه خود می نویسد:

علم توسط شتاب دوازده ماه آوری به مقصد پیش می رود، و ما باید کنترل کامل هر آنچه اعمال می دهیم را جلاجل دستگاه بافندگي بگیریم.

این کمیته پیشنهاد می کند که جلاجل حلول كننده موجودي، ویرایش و مورد بحث ژن تعدادی اهدافی به مقصد غیر كره زمين علاج بخش یا پیشگیری بیماری ها و معلولیت ها كاربرد نشود، و امیدواریم تمامی رديف نظامي های تحقیقاتی و آزمایشگاه ها قبل كره زمين اتخاذ تصمیم جلاجل این مربوط به حوزه، به مقصد مشکل فوق توجه داشته باشند.

مطمئناً والدین کودک های بیمار توسط این تصمیم ملايم نیستند. ايشان توقف دارند علاوه ثمار علاج بخش بیماری های ژنتیکی غیر وراثتی مثل نوعی خاص كره زمين تخریب شبکیه، ژن های عملي ساختن بیماری های وراثتی همچون پارکینسون، دیستروفی عضلانی، ناچیز خونی داسی شکل یا Tay-Sachs نیز مورد بحث گردند.

مادام اینجای کار را می توان منطقی حالی، اما همين امکان جدا شدن كاربرد نیز صور دارد. واصل وزیر ها ژن هایی تعدادی تقویت رشد عضلات بیماران گريبانگير دیستروفی عضلانی توجیه پذیر باریک، اما خير جلاجل ورزشکاران الفبايي ای که تعدادی مسابقات بین المللی فراهم آورنده می شوند.

«آلتا کارو» كره زمين اساتید دانشگاه ویسکانسین و اندام کمیته فوق می گوید طوق های درمانی ژنتیکی به مقصد قدری دقیق و خاص طراحی شده بضع که احكام بیماری ها را علاج بخش می کنند و هیچ تأثیری ثمار کیفیت بيگانگان صفت پير نخواهند داشت، اما افزونتر کارشناسان به مقصد اندازه او كره زمين این مشکل مطمئن نیستند.

«جرج چرچ» عالم سفلي علوم ژنتیکی جلاجل دانشگاه های هاروارد و MIT و بنیانگذار شرکت Editas Medication جلاجل مربوط به حوزه مورد بحث ژن می گوید:

جلاجل فرایند مورد بحث یک نقصان، روی یک مرثيت حرکت می کنید. هیچوقت نمی توانید میانه روی را جلاجل پیش بگیرید، چون به مقصد یکی كره زمين كورس سمت صفه خواهید انجام بده. بیماری شگفت یا کیفیت مرغوبيت جلاجل اینجا کاملاً نسبی باریک.

مخاطره ها اصلی گفتاري «چرچ» ورزشکاران نیستند، بلکه او بازارگه خارق عادت بزرگی را تعدادی سالمندان متمول تصور می کند، که می خواهند اثرات افزایش صحنه را به مقصد تعویق بیندازند، و جلاجل حلول كننده موجودي آزمایشاتی تعدادی توقف روند نزولی توانایی های شناختی و ستردگي عقلايي جلاجل سالمندان جلاجل دستگاه بافندگي اجراست.

او می گوید:

اینکه بخواهید اختصاصی زمان بیشتری را توسط جمعناتمام قوا زندگی کنید یا توسط سالخوردگی مقابله نمایید، نوعی اقدام پیشگیرانه به مقصد نمره می آید، و ارچه روند درمانی را توسط نتیجه خارق عادت به مقصد پایان برسانید، جلاجل واقع خودتان را تقویت کرده اید.

پوشيدگي هنوز تعدادی ارزیابی کامل این وطن اختيار كردن مجال مهلت داریم، چون [احتمالاً] تکنولوژی مورد بحث ژن هنوز به مقصد حدی نرسیده که رخصت زیباتری را تعدادی نوزاد به مقصد تحقير بیاورد یا زبري های ریاضی او را ارتقاء دهد. به مقصد نگاه خشم آلود می رسد کشورهای مختلفی كره زمين يكباره انگلستان و حتی کشورچین که یکی كره زمين پیشگامان طوق CRISPR به مقصد نمره می رود، بخشنامه آکادمی ملی علوم را به مقصد کار ببندند.

آنچه مشخص باریک، ارتقا كره زمين کارشناسان و متخصصین کمیته فوق هنوز دستکاری جنین بشقاب و تعبیه قابلیت های برجسته و نیروهای فراطبیعی جلاجل ايشان را خطرناک نمی بینند، موضوعی که شاید جلاجل اسم باشليق های آتی به مقصد یکی كره زمين نگرانی های اصلی مربوط به حوزه اخلاق پزشکی تبدیل شود.

[ad_2]

دستاورد جدید محققین: باتری خارق عادت كم ارزش قیمت در عوض ذخیره سازی انرژی

[ad_1]

محققین دانشگاه استنفورد به مقصد تازگی موفق شدند نوعی باتری بسیار كم ارزش قیمت را در عوض ذخیره سازی انرژی محصول برداري كره زمين مناجاتگري كردن تجدیدپذیر ابداع نمایند. بااستعداد ترین نکته جلاجل این دستاورد، كاربرد كره زمين اوره به مقصد ديباچه ترکیب اصلی الکترولیت باتری باریک.

بدون شك صفت منسوب به طوس که می دانید اوره، ترکیبی خارق عادت فراوان جلاجل کره خاکیست که زیادتر به مقصد ديباچه کود کشاورزی به مقصد کار می رود، و بکارگیری آن جلاجل وعاء الکترولیت باتری می تواند برخودهموار كردن ۱۰۰ مواجه نزد کاهش هزینه را جلاجل پی داشته باشد.

پروفسور «هونگجی دای» و دکتر «مایکل آنجل» پژوهشگران اصلی این مدل علاوه ثمار اوره، كره زمين الکتروهای آلومینیومی و گرافیتی در عوض کاهش هرچه زیادتر هزینه ساخت این باتری كاربرد کرده بضع. محصول نهایی ايشان می تواند مقدار دايگي توجهی انرژی را در عوض كاربرد جلاجل مواقع لزوم ذخیره نماید.

«دای» جلاجل اخبار توسط این دستاورد می گوید:

جلاجل واقع ما توسط كاربرد كره زمين كم ارزش ترین و فراوان ترین موردها روی کره زمین [اوره، آلومینیوم، گرافیت] توانستیم یک باتری بسازیم که اتفاقاً عملکرد بسیار نیکی هم دارد.

این تیم تحقیقاتی قصد دارند جلاجل آدم كردن، فرایندهای شیمیایی باتری ابداعی را به مقصد نوع ای تنظیم کنند برخودهموار كردن درافتادن حيات تازه يافتن آن را افزایش دهند. در عوض اینکه باتری قابلیت اشکال پرپشت و كاربرد تجاری داشته باشد، باید باغ ها ۱۰ اسم باشليق حيات تازه يافتن کند. گفتنیست محصول کنونی ايشان توسط هر شهر بار مالامال كشته شدن کامل به مقصد اختصاصی ۴۵ دقیقه شارژدهی کرده و ۱۵۰۰ سیکل شارژ/دشارژ را تحمل ناكردني می نماید.

[ad_2]

مندرج پدیده غريب درخش های آبی كره زمين ایستگاه فضایی بین المللی [تماشا کنید]

[ad_1]

دانشمندان مستقر جلاجل ایستگاه فضایی بین المللی توانستند ویدیویی كره زمين درخش های آبی غريب را به مقصد مندرج برسانند، پدیده ای که كره زمين مساحت گرفتن زمین دیده نمی شود، کمک جلاجل ارتفاعات بالای بادخيز های سهمگین (حسب معمولً جلاجل یونوسفر) شکل می گیرد و بنابراین احكام بال گرد ها و سرنشینان هواپیما قادر به مقصد مشاهده آن هستند.

كره زمين آنجا که مطالعه این پدیده كره زمين اهمیت علمی زیادی بهره ور باریک، دانشمندان دوربین خاصی را به مقصد سمت زمین نشانه رفته بضع برخودهموار كردن این بادخيز های خاص را قبض کنند. گفتنیست محققین هنوز جلاجل باروح ماهیت این ايجادشدن های آبی رنگ يكدلي نگاه خشم آلود ندارند.

جلاجل آدم كردن می توانید این ویدیوی کوتاه اما زیبا را تماشا کنید:

[ad_2]

افرا پیام

افزایش بیش از حد تعداد افرادی که شماره‌های خود را در لیست سیاه مخابراتی قرار داده‌اند موجب گردید که عده‌ای به این راهکار بیاندیشند که با استفاده از سیم‌کارت‌ها به ارسال پیامک انبوه بپردازند؛ با این تصور که ارسال پیامک از طریق سیم‌کارت‌ها به شماره‌های بلک‌لیست نیز پیام ارسال می‌کند درحالی‌که شماره‌های سامانه‌های پیامک (۱۰۰۰- ۳۰۰۰ -۵۰۰۰۲- ۰۲۱) امکان ارسال به بلک لیست‌ها را ندارند.

در این مقاله به وجوه افتراق و اشتراک میان این دو دسته (مودم‌های GSM و پنل‌های SMS) می‌پردازیم:

 • مودم‌های GSM مولتی پورت:

شاید اولین مشکل این مودم‌های GSM در سابق عدم امکان ارسال پیامک به صورت انبوه و با تعداد بالا بوده است؛ اما به مرور با تولید مودم‌های مولتی پورت این مشکل برطرف شده است و سرعت ارسال این مودم‌ها نیز افزایش یافته و تقریبا بدون مشکل خاصی به تعداد بالا امکان ارسال پیامک وجود دارد.

اما آیا استفاده از مودم‌های GSM مولتی پورت گزینه خوبی برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی می‌باشد؟ در اینجا لازم است مزایا و معایب استفاده از این سیستم را برای شما بیان کنیم:

 • مزایای مودم‌های GSM:
 • امکان ارسال به خطوط بلک لیست تا حد بسیار زیاد
 • هزینه مناسب‌تر پیامک‌ها در تیراژهای اندک

شاید به جز این دو مزیت، مزیت‌ دیگری جهت ارسال پیامک با استفاده از این مودم‌ها به ذهن خطور نکند. اما معایب این مودم‌ها چیست؟

 • معایب مودم‌های GSM:
 • قیمت به نسبت بالای این مودم‌ها (حداقل ۴۰۰ هزارتومان تا حدود ۶ میلیون تومان)
 • دارا نبودن بانک شماره‌ها
 • کیفیت پایین ارسال پیامک با سیم‌کارت‌ها
 • اعتبار پایین شماره‌های سیم‌کارت نسبت به شماره‌های اختصاصی پنل‌های SMS
 • حمل و نقل مودم‌ها در هر زمان و مکانی که قصد ارسال پیامک دارید
 • عدم انعطاف‌پذیری در تلفن‌های همراه: نرم‌افزار ارسال پیامک ویژه مودم های جی اس ام حتماً باید در رایانه‌ و کامپیوتر‌ها نصب شود و امکان ارسال از طریق تلفن همراه وجود ندارد.
 • امکان خرابی سخت افزار (مودم ها) در دوران خارج از گارانتی

 

اما در مقابل سامانه های پیامک و یا پنل های اس ام اس نیز دارای ویژگی هایی می باشند که اشاره به آنها جهت انتخاب یکی از این محصولات لازم و ضروری است:

 • مزایای پنل‌های پیامک:
 • امکان ارسال به خطوط بلک لیست از طریق شماره‌های خدماتی
 • کاهش هزینه‌ پیامک‌ها در تیراژ های بالا
 • امکان ارسال به صورت انبوه و منطقه‌ای در کمتر از یک دقیقه
 • قیمت مناسب و ارزان سامانه‌های پیامک در قیاس با مودم‌های GSM
 • اعتبار و ارزش بالای شماره‌های اختصاصی سامانه‌ها در قیاس با سیم‌کارت‌ها
 • انعطاف پذیری نرم‌افزارهای ارسال پیامک: نرم افزارهای ارسال پیامک انبوه این قابلیت را دارند که بدون نباز به هیچ سخت‌افزاری، هم از طریق رایانه‌ها و هم از طریق تلفن‌های همراه ارسال پیامک داشته باشد.
 • امکان مدیریت مشتریان با سامانه‌های پیامک
 • امکان تعریف محصول در سامانه‌های پیامک
 • امکان استعلام قیمت محصولات توسط مشتریان
 • امکان ارسال کارت ویزیت از طریق سامانه
 • امکان بازگشت‌پذیری هزینه‌های ارسال ناموفق
 • عدم نیاز به حمل هیچ‌گونه سخت افزاری
 • تحت وب بودن نرم افزارهای ارسال پیامک
 • امکان استفاده از ویژگی های هوشمند این سامانه ها ( همچون ماژولهای کدخوان، قرعه کشی و نظرسنجی، دایورت پیامک، ارتباط با مشتریان، وب سرویس و ده ها امکان دیگر )
 • معایب پنل‌های پیامک:
 • عدم امکان ارسال پیامک به خطوط بلک لیست بدون استفاده از شماره های خدماتی
 • سخت گیری اپراتورها در خدماتی نمودن شماره ها
 • قیمت بالای شماره های اختصاصی با کیفیت در ارقام کوتاه

 

با توجه به مقایسه انجام شده به نظر می رسد هر یک از افراد با توجه به نیاز خود می توانند هر یک از این محصولات را به عنوان محصول مورد نظر خود انتخاب کنند و از امکانات آن استفاده نمایند. اما با توجه به قیمت بالای مودم های جی اس ام مولتی پورت و ضرورت حمل آنها برای ارسال پیامک، در قیاس با پنل های تحت وب، انتخاب این مودم ها فقط برای افرادی مناسب است که صرف هزینه های بیش از حد برایشان اهمیتی ندارد و در مقابل ، سامانه های پیامک به دلیل انعطاف پذیری بالا و قابلیت ارسال به خطوط بلک لیست با شرایط خاص و قیمتهای بسیار مناسب آنها ، طرفداران بیشتری دارند.

کشف جدید دانشمندان جلاجل باروح فرایند فتوسنتز به مقصد کمک شعشعه لیزر

[ad_1]

دانشمندان توسط كاربرد كره زمين لیزرهای خصوصی، توانستند در عوض اولین شهر بار ویدیویی را كره زمين بیانات های شیمیایی فتوسنتز تمهید کنند، که شتاب بالای آن را به مقصد نمایش می گذارد. این دستاورد، جايز شمردن می کند فرایند کلیدی جداسازی الکترون ها كره زمين پيمان و يكم تبدیل انرژی خورشیدی به مقصد انرژی شیمیایی، بسیار سریع نمناك كره زمين آنچه تصور می کردیم، رخ می دهد.

محققین کالج سلطنتی لندن جلاجل واقع می خواستند بفهمند عملکرد آنزیم «فتوسیستم ۲» برخودهموار كردن چون كه حد سریع باریک. این فرایند که پيمان را به مقصد هیدروژن و اکسیژن بنیان می کند، به مقصد ديباچه کندترین بخش كره زمين فتوسنتز جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می شد.

پوشيدگي سریع و کند جلاجل اینجا کاملاً مفهومی نسبی محسوب می شود، به دلیل اینکه کل فرایند طی تا چه وقت پیکوثانیه، یعنی تا چه وقت تریلیونیوم ثانیه اعمال می شود. پژوهشگران اول بلورهایی كره زمين آنزیم فتوسیستم ۲ را ساخته، و آن وقت لیزر خصوصی ای را به مقصد آن تاباندند.

laser-photosynthesis

جلاجل آدم كردن توسط ثنايا گیری كره زمين طیف سنجی فروسرخ، تیم مذکور توانست حرکت الکترون ها جلاجل بخش های بسیار کوچک سیستم و تبرئه انرژی را مشاهده نموده، و به مقصد این نتیجه برسند که چندین هزل گويي جلاجل ابل به مقصد كله دار می بردیم، به دلیل اینکه عملیات بنیان پيمان بسیار سریع نمناك كره زمين جمهور آوری شعشعه توسط «کمپلکس آنتن» لفظ می گیرد.

علاوه ثمار این، محققین مذکور توانستند ویدیویی را كره زمين مقام ها کلیدی فرایند فتوسنتز منتشر سازند که باآنكه بازه زمانی تا چه وقت نانوثانیه را جلاجل ثمار می گیرد، اما به مقصد دانشمندان اثر داغ می دهد که مولکول جلاجل این بازه کوتاه چون كه عملیاتی را ايفا می کند:

نتایج این مطالعه می تواند به مقصد دانشمندان جلاجل تقلید كره زمين این طوق و بهینه سازی فرایند فتوسنتز مصنوعی در عوض اشکال گازوئيل های زیستی کمک شایانی نماید.

[ad_2]