عنکبوت ها می توانند ظرف یک اسم باشليق، کل بشقاب های روی کره زمین را بخورند

[ad_1]

به مقصد تازگی کمپینی توسط این ديباچه جلاجل وب سایت change.org به مقصد راه افتاده: «به مقصد عنکبوت ها کمک کنید برخودهموار كردن ظرف یک اسم باشليق، صفت انحصارطلب بشقاب های روی کره زمین را بخورند». ارچه فکر می کنید عنکبوت ها در عوض اجرای این بايسته به مقصد کمک فراوانی نیاز دارند، مرغوبيت باریک جلاجل دیدگاه كلاه خود تجدیدنظر کنید، چون «مارتین نیفلر» و «کلاوس برک هوفر» محاسبات ترسناکی را جلاجل این زمینه اعمال داده و نتایج آن را جلاجل شکل مقاله ای علمی جلاجل ژورنال علوم نیچر منتشر ساخته بضع.

سيني نتایج این زیست شناسان، جامعه جهانی عنکبوت ها هر اسم باشليق نزدیک به مقصد ۴۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تُن طعمه را می خورند. جلاجل مقام مقایسه، مرغوبيت باریک بدانید ۷ میلیارد بشقاب روی کره زمین نیز جلاجل هر اسم باشليق مجموعاً ۴۰۰ میلیون تُن گوشت كاربرد می کنند.

سيني تحقیق فوق، مجموع بیومس یا تلريگ زیستی بشقاب های کره خاکی به مقصد قريب ۲۸۷ میلیون پريان می رسد، بدین منطوق که عنکبوت ها به مقصد راحتی قادرند قسم آدمي زاده را كره زمين بین ببرند و جالب اینکه در عوض این کار، نیازی به مقصد مشارکت همه ی ايشان هم نیست.

وزن کل عنکبوت های كره ارض به مقصد ۲۵ میلیون پريان می رسد

تحقیقات مختلف روی پراکندگی عنکبوت ها داغ جا داده که این وحش تقریباً جلاجل صفت انحصارطلب خانه محقر ها محضر دارد و جلاجل قريب ۶۸ درصد بزك ها و ۷۵ درصد حجره رويارويي كردن ها دیده می شود. وزن کل عنکبوتیان موجود جلاجل كره ارض به مقصد ۲۵ میلیون پريان می رسد، که ۴۷۸ روبه رو زیادتر كره زمين کشتی تایتانیک باریک.

عنکبوت ها هر سنه معادل ۱۰ درصد وزن كلاه خود غذا اسم پري زده می کنند، بدین منطوق که كلكسيون ای ۸۰۰ کیلوگرمی كره زمين عنکبوت ها می توانند به مقصد راحتی و ظرف یک سنه، یک بشقاب ۸۰ کیلوگرمی را بخورند. امیدواریم حركت دوراني داشتن طبیعی حیات عنکبوت ها و طعمه های ايشان ثمار هم نخورد، چون جلاجل این لفظ این شکارگران الفبايي ای به مقصد مجبور ساختن باید به مقصد سرچشمه ها غذایی دیگری در عوض آدم كردن حیات روی آورند.

[ad_2]

کاهش وزن و افزایش باکتری های مفید بدن؛ دستاورد جدید طوق تحریک مغناطیسی مغز

[ad_1]

چندین اسم باشليق باریک که محققین به مقصد بررسی تباني بین طوق غیر تهاجمی «تحریک مغناطیسی عمیق ترانس کرانیال» (dTMS) و کاهش ولع اسم پري زده موردها غذایی می پردازند، اما به مقصد تازگی دریافته بضع dTMS می تواند تغییراتی اساسی جلاجل ساختارگرايي میکروبیوم نظام ارباب رعيتي گوارد ایجاد نماید که باعث کاهش وزن و به شدني افزونتر فاکتورهای متابولیکی و هورمونی می شود.

كره زمين تحریک مغناطیسی مغز تعدادی علاج بخش افسردگی حاد كاربرد می شود

طی اسم باشليق های اخیر كره زمين تحریک مغناطیسی مغز تعدادی ميراث ها مختلفی همچون به شدني عملکرد صفت برهنه پا یا علاج بخش میگرن كاربرد شده باریک. جلاجل این طوق پالس های مغناطیسی به مقصد لفظ هدفمند ثمار نصيب های خاصی كره زمين مغز حالت شده و فعالیت عادی نرون های آن بخش را تغییر می دهند. این فرایند جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل ایالات متحده تعدادی علاج بخش افسردگی حاد نیز به مقصد کار می رود.

توسط توجه به مقصد تحقیقاتی که داغ جا می دادند گروهي هماني جلاجل کیفیت باکتری های نظام ارباب رعيتي گوارد به مقصد تغییر سیگنال های مغزی پيوسته كاري به مقصد اشتها كشيده شده می شود، گروهی كره زمين پژوهشگران «پلی کلینیک نمط دوناتو» و «دانشگاه میلان» جلاجل کشورایتالیا دستگاه بافندگي به مقصد کار شده و تأثیر dTMS را ثمار ساختارگرايي میکروبیوم نظام ارباب رعيتي گوارد ارزیابی کردند.

جلاجل این تحقیق، چهارده آزمودنی به مقصد كورس ردياب تقسیم شدند؛ رديف نظامي آزمایش که طی اختصاصی ۵ هفته جلاجل ۱۵ جلسه dTMS روی قشرهای اینسولا و پری فرونتال مغز شرکت کردند، و رديف نظامي کنترل که همین مبنا جلسات را جلاجل شبیه سازی مصنوعی سپری نمودند.

۱۵ جلسه تحریک مغناطیسی مغز، three درصد کاهش وزن و four درصد کاهش چربی را به مقصد هم مقام هم پياله داشت

علاوه ثمار آنالیز میکروبیوم نظام ارباب رعيتي گوارد كره زمين طریق همال های مدفوع قبل و پس ازآن كره زمين آزمایش، محققین به مقصد توزين مقدار انسولین آب خون، هورمون های غده هیپوفیز، گلوکز و نوعی پیام رسان عصبی به مقصد غيرماذون «شعشعه اپی نفرین» نیز پرداختند که ثمار ساختارگرايي میکروبیوم تأثیر می گذارد. نتایج این تحقیق، تفاوت آشکار و دايگي توجه بین كورس رديف نظامي آزمون و کنترل را پشت بام كره زمين ۵ هفته داغ جا دادند، به مقصد نوع ای که آزمودنی ها پشت بام كره زمين دورودورنگ dTMS زیاد كره زمين three درصد کاهش وزن و زیاد كره زمين four درصد کاهش چربی را هیبت کردند.

جالب اینکه ترکیب میکروبیوم نظام ارباب رعيتي گوارد رديف نظامي آزمون نیز تغییر کرده صفت بويناك و افزایش چندین قسم باکتری توسط اثرات واحد وزن معادل ايمن سازي التهابی و به شدني کلی شماری پارامترهای هورمونی را داغ جا می داد. تغییراتی كره زمين این دستگاه بافندگي جلاجل رديف نظامي کنترل که هیچگونه تحریک مغناطیسی مغزی را دریافت نکرده بودند، مشاهده نشد.

پروفسور «لیویو لوزی» مدیر پروژه تحقیقاتی مذکور جلاجل این زمینه می گوید:

این به‌تمامی، نشانگر اثرات واحد وزن معادل و به دردخور dTMS ثمار کاهش وزن و تغییر ترکیب میکروبیوم باریک. تحقیقات ما داغ جا داد به مقصد خاطره ها تباني بین مغز و نظام ارباب رعيتي گوارد، می توان كره زمين تحریک مغناطیسی عمیق مغز تعدادی ایجاد اثرات ايمن سازي چاقی كاربرد نمود.

مربوط به حوزه «آسه اي مغز-نظام ارباب رعيتي گوارد» (Intestine-Mind Axis) که به مقصد بررسی سیگنال دهی بیوشیمیایی بین نظام ارباب رعيتي گوارد و سیستم اعصاب مرکزی می پردازد، طی هزل گويي های اخیر به مقصد یکی كره زمين مباحث دردآشنا تحقیقاتی بدلگام شده و دانشمندان دریافته بضع تباني و تاثير درعوض بین عملکرد مغزی و باکتری های روده ای، بسیار پیچیده نمناك كره زمين آن چیزیست که پیش نمناك می دانستیم.

[ad_2]

توسعه الکترودهای جدید توسط اله كره زمين ساختارگرايي برگك سرخس تعدادی كاربرد جلاجل پنل های خورشیدی

[ad_1]

معیار جذب شعشعه خورشید توسط صفت انگبين های خورشیدی به مقصد صفت منسوب به طوس پیوسته جلاجل حلول كننده ارتقا بوده اما توانایی ايشان تعدادی نگه داری انرژی دریافت شده زيبا توسط آن اولین نمی کند. حلول كننده گروهی كره زمين محققان دانشگاه RMIT توسط كاربرد كره زمين گرافن و ساختاری الگوبرداری شده كره زمين سرخس، توانسته بضع یک همال الکترود آزمایشی اشکال کنند که می تواند شعشعه خورشید را جذب کرده و جلاجل سیستم های نگه دارنده ای توسط ضخامت ناچیز، تشكيل پذیر و توسط ظرفیت فوق ذخیره کند.

«مین گو» یکی كره زمين دانشمندان تیم تحقیقاتی باروح اشاعت تعبیر انجام بده:

الکترود جدید ظرفیت ابرخازن ها را مادام سی روبه رو افزایش می دهد

برگك های سرخس برگك شمشیری غربی توسط فرمان های زیادی پوشیده شده که بازدهی ايشان جلاجل ذخیره انرژی خورشیدی و تبرئه پيمان را بسیار فوق می سرما. الکترود ما نیز ثمار ازاصل اشکال فراکتالی مانند آن توسط برگك سرخس توسعه یافته که ما كره زمين آن تعدادی ارتقای ذخیره انرژی خورشیدی جلاجل مساحت گيري نانو ثنايا برده ایم.

واجب شده به مقصد ذکر باریک ابرخازن ها جلاجل مقابل باتری های همدم دارای ضخامت کمتر، ديرش زیادتر و تبرئه انرژی الکتریکی توسط شتاب بسیار زیادتر هستند اما یکی كره زمين معایب ايشان ظرفیت ناچیز آنهاست که بنابر ادعای «گو»، الکترود توسعه یافته توسط تیم ايشان می تواند فضای ذخیره سازی ابرخازن ها را مادام سی روبه رو افزایش دهد.

گفتنی باریک كره زمين آنجایی که الکترود باروح مناقشه كره زمين گرافن (صفحات کربنی توسط ضخامت یک اتم و دارای قابلیت رسانایی) ساخته شده بنابراین می تواند بسیار نازک و تشكيل پذیر باشد. محققان امیدوار هستند که ساختارگرايي فراکتالی به مقصد هم محفل مزایای كاربرد كره زمين گرافن بتواند جلاجل نهایت به مقصد اشکال صفت انگبين های خورشیدی توسط ضخامت ناچیز كشيده شده شود که قادر هستند انرژی خورشیدی را دریافت کرده و باطني یک چیپ ذخیره کنند.

[ad_2]