ساخت صفت انگبين های سوختی میکروبی در عوض دریافت انرژی شهرستان كره زمين متان

[ad_1]

متان که به مقصد ديباچه یکی كره زمين گازهای گلخانه ای شناساننده می شود، جلاجل لفظ سوزانيدن و كاربرد كره زمين آن به مقصد ديباچه منبع انرژی هم استريوفونيك توسط محیط هم آهنگي داشتن نخواهد صفت بويناك اما فعلاً محققان ممکن باریک به مقصد روشی عربي زبان دستگاه بافندگي پیدا کرده باشند که اثرات مقعد آن را به مقصد باغ ها ممکن می رساند.

شايعه منتشر شده توسط وبسایت دانشگاه پن استیت حاکی كره زمين آن باریک که محققان دانشگاه باروح اشاعت توانسته بضع صفت انگبين سوختی مبتنی ثمار میکروبی را بسازند که قادر باریک متان را مستقیماً به مقصد انرژی الکتریسیته تبدیل کند.

جلاجل این صفت انگبين های سوختی، متان مستقیماً به مقصد انرژی الکتریسیته تبدیل می شود

جلاجل منبع باروح مناقشه اشاعت شده که تیم تحقیقاتی پن استیت در عوض رسیدن به مقصد این بااستعداد كره زمين باکتری هایی (شامل یک میکروب مصنوعی که به مقصد لفظ عادی رشد نمی کند) ثنايا برده بضع مادام موردها واجب شده در عوض دریافت و تبرئه الکترون ها كره زمين متان را اشکال کنند.

علاوه ثمار آن گفتنی باریک که خير مهجور فرآیند مذکور در عوض محیط زیست بسیار پاکیزه نمناك باریک، بلکه باکتری ها قادر خواهند صفت بويناك به مقصد لفظ مستقیم روی زباله ها فعالیت داشته و كره زمين این رو شهربان را شهرستان کنند و جلاجل کنار آن هم به مقصد اشکال انرژی الکتریسته بپردازند.

به مقصد عقیده تیم تحقیقاتی دانشگاه پن استیت پروژه باروح مناقشه جلاجل آینده ای نزدیک دايگي كاربرد نبوده چراکه انرژی الکتریسیته اشکال شده توسط این طوق مهجور یک هزارم آن چیزی باریک که كره زمين صفت انگبين های سوختی مبتنی ثمار متانول به مقصد دستگاه بافندگي می آید اما مسلماً شروعی در عوض توسعه فناوری های افزونتر خواهد صفت بويناك.

[ad_2]

نمی توانید در عوض کاهش اثرات مقعد گازوئيل های فسیلی، به مقصد مبنا کافی درخت بکارید

[ad_1]

آیا مادام به مقصد حلول كننده درختی کاشته اید مادام عاطل بهتری نسبت به مقصد محیط زیست نقل کرد كلاه خود داشته باشید؟ مسلماً کاشت درخت ایده بسیار عنایت باریک اما شاید تأثیراتش چندانكه که شما فکر می کنید، نباشد.

ثمار ازاصل نتایجی که دانشمندان توسط كاربرد كره زمين محرزشدن های شبیه سازی به مقصد دستگاه بافندگي آورده بضع، کاشت مبنا کافی درخت در عوض كره زمين بین جابه جايي تأثیرات CO2 موجود جلاجل جو که كره زمين فعالیت های آدمي زاده نشأت گرفته باریک، کاملاً غیر منطقی و غیر عملی به مقصد نگاه خشم آلود می رسد.

نتایج مطالعه داغ جا می دهد که در عوض گدازش مشکل تغییر اقلیم می بایست مقدار سرايت رخت شو CO2 را کاهش داد

گفتنی باریک مطالعه محققان باروح اشاعت داغ جا داده باریک که در عوض كره زمين بین جابه جايي اثرات گازهای مقعد احتمالاً كره زمين فعالیت های انسانی، درخت کاری عظیمی نیاز باریک که «ممکن باریک اکثر اکوسیستم های طبیعی را كره زمين بین ببرد.»

بنابراین می بایست درخت هایی توسط حجم زیاد كره زمين سه مواجه نزد شهر جنگل های کنونی جلاجل كره ارض را جایگزین اکوسیستم های طبیعی افزونتر انجام بده اما جلاجل بديل این کار می توان توسط کاهش مقدار فعالیت های مخربی که موجر سرايت گازهای زيانمند شدن به مقصد آیه می شوند و افزایش درختان به مقصد لفظ همزمان، ثمار این مشکل فائق آمد.

حكماً ناگفته نماند که جلاجل محرزشدن های این چنینی مبنا فاکتورهای محدودی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می شوند و جلاجل واقعیت، عوامل تأثیر جادادن ثمار به‌تمامی اقلیمی بسیار پیچیده نمناك هستند.

[ad_2]

هاوکینگ: زمان آن ورا رسیده که جلاجل جستجوی مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم

[ad_1]

استیون هاوکینگ اخیراً جلاجل لندن و جلاجل جمعی كره زمين دانشمندان «تين سلطنتی» اذعان داشت که «آینده بشریت جلاجل فضا بوده و اکنون زمان آن ورا رسیده که به مقصد كنار زدن مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم.»

در عرض این فیزیکدان مطرح جلاجل آدم كردن درستكاري هایش ديباچه کرده که «منبرها شدیداً معتقد هستم که آدمي زاده هم اکنون باید جستجوی كلاه خود تعدادی سیاره های دايگي پیشگیری را ابتر شدن کند.»

گفتنی باریک استیون هاوکینگ جلاجل تاچند هفته پیش هم به مقصد تبیین درستكاري هایی مانند آن تاديه شده صفت بويناك و ديباچه کرده صفت بويناك که فضای موجود و دايگي پیشگیری روی کره زمین جلاجل حلول كننده کاهش باریک و بشقاب ها می بایست موانعی که ثمار كله دار راه پیشگیری جلاجل مکانی افزونتر كره زمين كره ارض هستی باریک را منتفي کنند. او در عرض اذعان داشته که آدمي زاده باید مادام قبل كره زمين اسم باشليق ۲۱۱۷ زمین را شهرستان ترک کند.

خوشبختانه هم اکنون مبارزه هایی جلاجل این زمینه اعمال گرفته باریک. به مقصد ديباچه مثال اسم باشليق ماضي ایلان ماسک مالک کمپانی اسپیس اکس كره زمين دستور كار كلاه خود تعدادی تشکیل تمدن انسانی رو مساحت گرفتن کره مریخ نطاق گفت که تعدادی این کار توسعه راکت هایی توسط ظرفیت برج دريايي ۱۰۰ مسافر هم جلاجل نحو کار ايشان آرامش طلب گرفته باریک.

واجب شده به مقصد ذکر باریک این فیزیکدان مطرح جلاجل فستیوال استارموس ۲۰۱۷ که جلاجل کشور کشورنروژ برگزار می شود هم به مقصد سخنرانی خواهد بازدادن که نطق کلیدی او جلاجل باروح مهيا وزیر ها پیمان پیشگیری روی افزونتر سیاره هاست.

[ad_2]

تحقیقات داغ جا می دهد صحنه پزشکان، توسط مقیاس اجمال و میر بیماران تباني دارد

[ad_1]

بنابر تحقیق عربي زبان ای که كره زمين صیانت ژورنال پزشکی کشوربریتانیا منتشر شده، صحنه پزشک شما، ممکن باریک روی کیفیت خدماتی که جلاجل بیمارستان دریافت می کنید تاثیرگذار باشد و حتی می تواند شانس بقای شما را افزایش یا کاهش دهد.

محققان آمار پيوسته كاري به مقصد زیاد كره زمين ۷۰۰ هزار بیمار بستری شده جلاجل بیمارستان های کشوربریتانیا که توسط ۱۹ هزار پزشک مطلع جلاجل بازه زمانی اسم باشليق ۲۰۱۱ برخودهموار كردن ۲۰۱۴ ویزیت شده بضع را باروح بررسی آرامش طلب داده و دریافته بضع هرچه صحنه پزشکان زیادتر باشد، امکان اجمال و میر بیماران نیز افزایش می یابد.

طی یک بازه زمانی ۳۰ روزه، بیمارانی که توسط پزشکانی توسط صحنه زیر ۴۰ اسم باشليق مداوا می شوند، برخودهموار كردن ۱۰٫eight درصد جلاجل خطرساز احيانا اجمال و میر آرامش طلب دارند. جلاجل همین حلول كننده، این رقم تعدادی پزشکانی توسط صحنه ۴۰ الی ۴۹ اسم باشليق، ۵۰ الی ۵۹ اسم باشليق و بالاتر كره زمين ۶۰ اسم باشليق، به مقصد ترتیب برخودهموار كردن ۱۱٫۱، ۱۱٫three و ۱۲٫۱ درصد افزایش می یابد.

به مقصد دوره زمان، استادي های پزشکان ممکن باریک کاهش یابد یا طوق های درمانی ايشان كره زمين متدهای مدرن نمناك تاثیرگذاری کمتری داشته باشد

این آمار، توسط جلاجل نظرگیری متغیرهای متفاوتی مثل نرخ اجمال و میر بیمارستان و گونه گوني تلون بیماری های بيگانگان بستری شده به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک. ضمناً صفت انحصارطلب بیماران بالاتر كره زمين ۶۵ اسم باشليق داشته بضع و كره زمين بیمه پزشکی سالمندان محتظي بوده بضع. گفتنی باریک که جلاجل لفظ حالت تغییراتی جلاجل فاکتورهای كاستن، مثل تعدد بیماران ویزیت شده كره زمين صیانت پزشکان، این آمار دستخوش تغییر می شود. سه گوشً پزشکان سالخورده تری که مبنا بیشتری كره زمين بیماران را باروح مداوا آرامش طلب می دهند، توسط افزایش نرخ اجمال و میر مواجه نشده بضع.

گفتنی باریک که نتایج این تحقیق به مقصد لفظ شهودی به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن و لزوماً صحنه پزشکان تاثیری ثمار نرخ اجمال و میر ندارد. جلاجل بديل، محققان فاکتورهای دیگری را جلاجل این امر كاستن عمداً بضع؛ سه گوش به مقصد دوره زمان، استادي های پزشکان ممکن باریک کاهش یابد یا طوق های درمانی ايشان كره زمين متدهای مدرن نمناك تاثیرگذاری کمتری داشته باشد. جلاجل بديل، پزشکان بالنتيجه نمناك آشنایی بیشتری توسط طوق های علاج بخش عربي زبان دارند.

[ad_2]

دانشمندان به مقصد آميختگي ها عربي زبان ای جلاجل باروح علت واژگوني دایناسورها دستگاه بافندگي یافتند

[ad_1]

به چه علت دایناسورها مضمحل شدند؟ این سؤال اختصاصی هاست که هوش دانشمندان و دیرینه شناسان را مشغول ساخته و فرضیات و آميختگي ها متعددی در عوض آن ارائه می شود. یکی كره زمين لبخند طرفدار ترین دلایل پیشنهادی در عوض این رخداد، برخورد یک شخانه سنگ مهتر به مقصد زمین باریک که به‌تمامی اقلیمی گسترده ای را به مقصد صور آورده و باعث نابودی نوع های جانوری شده.

اخیراً تیمی كره زمين دانشمندان توسط تحقیقات گسترده به مقصد این نتیجه رسیده بضع که دلیل اصلی این واژگوني، ابعاد مهتر شخانه سنگ یا نكراء برخورد نبوده، بلکه كره زمين بداقبالی موجودات بيدين، ضربه به مقصد نقالي كردن حساسی كره زمين کره زمین برخورد کرده که نتایج ویران کننده ای را جلاجل پی داشته.

پخش حجم عظیمی كره زمين گوگرد جلاجل جوغ زمین عملي ساختن اصلی واژگوني دایناسورها بوده باریک

این تیم تحقیقاتی توسط بررسی همال های به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين عمق ۱۳۰۰ متری خلیج کشورمکزیک (که مقام برخورد این شخانه سنگ ۱۶ کیلومتری بوده) توانستند ساختارگرايي و پیمان محیطی این شهربان را جلاجل زمان بسته ارزیابی کنند. زمانی که این برخورد جلاجل ۶۶ میلیون اسم باشليق قبل لفظ گرفته، موقعیت خلیج کشورمکزیک سرشار كره زمين ترکیبات گوگرد بوده و واصل بانشاطشدن ضربه باعث شده برخودهموار كردن مقادیر عظیمی كره زمين این عنصر و ترکیبات آن به مقصد نشانی شهربان راه یابد؛ این ابرهای غلیظ سرتاسر زمین را پوشاندند برخودهموار كردن عصر یخبندان ابتر شدن شود و نسل هیولاهای پيشتر تاریخ را كره زمين میان برود.

ارچه میلیون ها اسم باشليق قبل دایناسورها مضمحل نمی شدند، حیات جلاجل چون كه مسیری آدم كردن می یافت؟

دانشمندان می گویند ارچه برخورد جلاجل میان اقیانوس اطلس یا اقیانوس آرامش جو لفظ می گرفت، چنین نتایج فاجعه باری به مقصد صور نمی آمد، چون حجم عظیم صفت دستگاه حرارت زا پيمان به مقصد صور وارد به ذهن پشت بام كره زمين این برخورد همچنين هم فروغ لمعان خورشید را خیزاب می داد و حیات گیاهی که عملي ساختن بقای جانداران روی کره زمین صفت بويناك، آدم كردن می یافت. پوشيدگي سؤال دیگری که هوش های کنجکاو را درگیر می کند، این باریک که جلاجل لفظ گروهي واژگوني دایناسورها و افزونتر جانداران روی زمین جلاجل میلیون ها اسم باشليق قبل، روند حیات چون كه مسیری را می پیمود و اکنون کره زمین چون كه وضعیتی داشت.

[ad_2]

کشف ناآشكار چهارصد ساله «برش دادن پرنس روپرت» که حتی جلاجل مواجه نزد گلوله پايدار باریک

[ad_1]

زمانی که یک برش دادن كره زمين شیشه ميعان را باطني پيمان داغ بریزید اتفاقی عجیب رخ می دهد. جلاجل این حالت شیشه به مقصد شکلی شبیه بحرها قورباغه جلاجل وارد به ذهن که یک انتهای آن جلاجل مقابل حتی گلوله هم پايدار بوده اما سمت افزونتر آن به مقصد نكراء شکننده باریک. فعلاً دانشمندان مطالعاتی را روی پدیده مذکور اعمال داده بضع که به مقصد دلیل فهم مرغوبيت آن کمک می کند.

گفتنی باریک شیشه باروح اشارت که توسط غيرماذون «برش دادن پرنس روپرت» نامي بوده، زمانی تشکیل می شود که یک برش دادن كره زمين شیشه ای ميعان توسط ضریب گستردگي حرارتی تبيره (همسايگي شیشه سود-آهک یا سرب دار) باطني محفظه ای توسط پيمان داغ ریخته شده و توسط فرآیندی به مقصد غيرماذون کوئنچ وزیر ها یا فرونشانی صفت بي فايده خنک می شود و اینجاست که معجز رخ می دهد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک محققان صوب غطا برداشتن كره زمين ناآشكار «برش دادن پرنس روپرت»، به مقصد کمک تصویربرداری توسط فیلتر پولاریزه توانستند خطوط تنش جلاجل شیشه را مشاهده کنند و عاريت توسط تکنیک های ریاضی پیچیده، مساحي كردن تنش های فشاری و کششی را جلاجل درافتادن شیشه شمارش کنند.

نصيب خارجی «برش دادن پرنس روپرت» فروسو تنش فشاری ۷۶۰ کیلو نیوتن ثمار اسم هم معني مربعی باریک

مطالعه مذکور اثر داغ داد که مساحي كردن برش دادن شیشه ای بسیار سریعتر كره زمين داخل آن خنک می شود که همین عملي ساختن موجر به مقصد صور نيرو گرفتن تنش های فشاری بسیار قوی جلاجل قريب ۷۶۰ هزار کیلو نیوتن ثمار چهره آرايي جلاجل نصيب بیرونی و تنش های کششی فراوان جلاجل داخل آن می شود که این نیروها به مقصد کمک یکدیگر، ساختارگرايي بسیار قدرتمند «برش دادن پرنس روپرت» را تشکیل می دهند.

واجب شده به مقصد ذکر باریک جلاجل تحقیقات مانند آن لفظ گرفته جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۴، محققان اثر داغ دادند که شکستن بخش نازک نمناك شیشه باروح مناقشه، شهر ترک ها را توسط سرعتی بزرگوار ثمار ۶۵۰۰ کیلومتر ثمار ساق دست به مقصد سمت انتهای ضخیم نمناك نقل مكان می کند و کل برش دادن ای که جلاجل حالی خاص جلاجل مقابل گلوله هم پايدار بوده، جلاجل کسری كره زمين ثانیه به مقصد پودر تبدیل می شود.

[ad_2]

محققان موفق به مقصد ساخت نمایشگری مبتنی ثمار نزم توسط قابلیت تغییر شکل شدند [تماشا کنید]

[ad_1]

محققان دانشگاهی جلاجل انگلستان موفق شده بضع نمایشگر مبتنی ثمار نزم جدیدی را توسعه دهند که ممکن باریک جلاجل آینده به مقصد اشکال هولوگرام های دارای قابلیت تعامل توسط کاربر و یا ورقه نمایش های شناور كشيده شده شود.

گفتنی باریک همانطور که احتمالاً می دانید یکی كره زمين نقاط بي زوري نمایشگرهای مبتنی ثمار نزم مثل «DisplAir» و «MisTable» پيوسته كاري به مقصد کیفیت تصویر آنهاست، به چه دليل که نزم نورهای تابیده شده را جلاجل جهات مختلفی منعکس می کند و كره زمين این رو هر پیکسل می تواند مقیاس روشنایی پیکسل های مجاور را فروسو تأثیر آرامش طلب دهد که به مقصد معنی گروهي توزیع یکسان روشنایی جلاجل مساحت گرفتن نمایشگر باریک.

اما فعلاً تیم تحقیقاتی مذکور موفق شده بضع توسط فناوری توسعه یافته كلاه خود که «MistForm» غيرماذون نهادن بضع، برخودهموار كردن حدودی ثمار مشکل اشاعت شده فائق آیند. ايشان در عوض این کار كره زمين یک لوله تشكيل پذیر در عوض پخش نزم كاربرد کردند که بخت های مختلف آن كره زمين طریق شهر اهرم هایی برخودهموار كردن قريب ۱۸ سانتی چهارده گره می تواند خلف و روبروي هم قرار گرفتن شود.

فناوری باروح مناقشه كره زمين کینکت، OptiTrack و الگوریتم های توسعه یافته ثنايا برده برخودهموار كردن همين تصویری هموار را جلاجل اختیار کاربر آرامش طلب دهد

ایضاً دانشمندان توسط كاربرد كره زمين مایکروسافت کینکت توانسته بضع سیستمی را در عوض ردیابی حرکت دستگاه بافندگي کاربر توسعه دهند که ورقه نمایش مبتنی ثمار نزم را توسط توجه به مقصد مکان دستگاه بافندگي کاربر تنظیم می کند و كره زمين این رو موضوع ها به مقصد نمایش جلاجل وارد به ذهن جلاجل ورقه نمایش همیشه واضح هستند.

گفتنی باریک «MistForm» علاوه ثمار کینکت كره زمين دستگاهی توسط غيرماذون «OptiTrack» هم ثنايا می گیرد که روی كله دار مونس شده و حرکت كله دار کاربر را كنار زدن می کند. ایضاً الگوریتم های توسعه یافته توسط تیم تحقیقاتی توسط توجه به مقصد مفروضات دریافت کرده كره زمين موقعیت دستگاه بافندگي و كله دار بيگانگان، می توانند نمایشگر را طوری تنظیم کنند برخودهموار كردن به مقصد لفظ یک دستگاه بافندگي و هموار جلاجل مقابل دید آرامش طلب بگیرد.

پیشنهاد می کنیم در عوض درک مرغوبيت كره زمين فناوری «MistForm» معرفی شده ویدوی زیر را تماشا کنید.

[ad_2]

فناوری «Electrick» کنترل کننده های آلرژي زا به مقصد لمس را به مقصد هر جسمی می آورد [تماشا کنید]

[ad_1]

کیهان لبخند باریک كره زمين ورقه نمایش های لمسی اما اکثر ايشان توسط صفحات شیشه ای صیقلی و کاملاً مستي زدا کاربرد دارند که كاربرد كره زمين آن را جلاجل خیلی كره زمين مناسبت ها توسط محدودیت مواجه کرده باریک. اما فعلاً محققان دانشگاه کارنگی رنگارنگ توانسته بضع فناوری بسیار جالب و کاربردی را توسعه دهند که می تواند کنترلرهای آلرژي زا به مقصد لمس را به مقصد هر جسمی بیاورد.

ثمار ازاصل مفروضات منتشر شده توسط تیم تحقیقاتی باروح اشارت، تکنولوژی انحصار يافتن بفرد ايشان که «الکتریک» (Electrick) نامگذاری شده باریک، كره زمين الگوریتم های لين افزاری ثنايا می سرما مادام بتواند لمس انگشتان کاربر را توسط اندازه گیری به‌تمامی لفظ گرفته جلاجل نكراء جریان روی یک مساحي كردن هادی را تشخیص دهد. این بدان معناست که می توان هر جسمی توسط هر شکل و جنسی را به مقصد یک شیء آلرژي زا به مقصد لمس تبدیل انجام بده.

گفتنی باریک جلاجل همین راستا محققان تیم «فیوچر اینترفیسیز گروپ» (Future Interfaces Group) سعی کرده بضع مادام چندی کاربردهای فناوری عربي زبان «الکتریک» را به مقصد شما اثر داغ دهند. به مقصد ديباچه مثال می توان هيئت هادی را شوق زده کرده و آن را به مقصد لفظ لایه ای نازک روی قاب تلفن هم محفل کشید که لمس بخت های مختلف آن به مقصد اجرای اپلیکیشن های گوناگون كشيده شده می شود.

علاوه ثمار آن می توان كره زمين فناوری باروح مناقشه جلاجل ساخت رنگ های آب كردن ثنايا سرما که توسط اسپری وزیر ها آن روی هر جسم مرغوب، کنترلرهای آلرژي زا به مقصد لمس را به مقصد ايشان آورد. به مقصد ديباچه مثال رنگ وزیر ها فرمان اتومبیل می تواند به مقصد امکان کنترل ولوم شرفه و یا تعویض ایستگاه های رادیویی را مهجور كره زمين طریق لمس فرمان ممکن سازد.

پیشنهاد می شود تعدادی مشاهده ایده های زیادتر ویدیوی زیر را تماشا کنید.

[ad_2]

موفقیت دانشمندان جلاجل رشد بافندگي كردن گوش داخلی توسط كاربرد كره زمين صفت انگبين های بنیادی

[ad_1]

جلاجل اکثر ميراث ها، ناشنوایی می تواند روی زندگی بيگانگان تأثیر بسزایی گذاشته و خير مهجور باعث فك تباني شنوایی فرد توسط محیط حوالی شود بلکه انزوای اجتماعی را نیز به مقصد هم نشين آورد. كره زمين همین رو جلاجل اسم باشليق های اخیر توسط روند رو به مقصد رشد ابزارهای متفاوت تعدادی کمک به مقصد شنوایی بيگانگان توسعه یافته بضع اما فعلاً تحقیقی جلاجل دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا لفظ گرفته که ممکن باریک بیشترین تاثير بخشی را به مقصد هديه آورد.

ثمار ازاصل درستكاري های پروفسور «کارل کوهلر»، او و تیم تحقیقاتی اش موفق شده بضع مادام به مقصد متدی تعدادی رشد ارگان های گوش داخلی بشقاب كره زمين صفت انگبين های بنیادی دستگاه بافندگي یابند:

دانشمندان موفق به مقصد شناسایی سیگنال تبدیل کننده صفت انگبين های بنیادی به مقصد ساختارگرايي گوش داخلی شدند.

صفت انگبين های بنیادی بشقاب پتانسیل آن را دارند که به مقصد هر ارگانی جلاجل بدن تبدیل شوند، ولي نیاز به مقصد یک سیگنال به مقصد اسم مورد راهنما جلاجل زمانی درست هستند مادام به مقصد یک ارگان انحصار يافتن بفرد تبدیل شوند. ما هم اکنون پشت بام كره زمين سه اسم باشليق تحقیق و سعی و اشتباه عاقبت الامر توانسته ایم مادام به مقصد سیگنالی که صفت انگبين بنیادی را به مقصد ساختارگرايي گوش داخلی تبدیل می کند، دستگاه بافندگي پیدا کنیم.

گفتنی باریک گوش داخلی یکی كره زمين معدود ارگان هاییست که بافندگي كردن برداری كره زمين آن ممکن نبوده و كره زمين همین رو بافندگي كردن های آن تعدادی مطالعه غريب هستند. بنابراین سيني كلام پروفسور «کوهلر» بررسی تأثیر داروها و ژن تراپی روی ارگان باروح اشارت مشکل بوده و ايشان مجبور هستند مادام جلاجل مقیاس مهتر به مقصد شناسایی داروهای عربي زبان بپردازند که امیدوار هستند مشکل ناشنوایی و یا سرگیجه را جلاجل بيگانگان بیمار گدازش کند.

[ad_2]

سونامی عظیم جلاجل فضا؛ مهتر ترین موج كره ارض جلاجل شنگله کهکشانی برساووش کشف شد

[ad_1]

اخترشناسان به مقصد تازگی مهتر ترین موجی که جلاجل كره ارض هستی کشف شده را به مقصد نظاره نشستند. این موج که كره زمين حد مقیاس های زمینی برون مرز باریک، كره زمين میان ميغ گازی به مقصد نكراء دردآشنا جلاجل شنگله کهکشانی برساووش (Perseus) می گذرد و وسعت آن به مقصد ۲۰۰ هزار اسم باشليق نوری می رسد، یعنی تقریباً كورس روبه رو پهنای کهکشان راه شیری.

خیزاب كورس سیال توسط شتاب متفاوت كره زمين کنار هم این امواج را به مقصد صور می آورد

تصویر کلاسیک این موج، ساختاری دايره وار و رينگ چرخ ای را داغ جا می دهد که روی خوش خدمتي كردن فرو می افتد. این الگو به مقصد غيرماذون «موج کلوین-هلمهولتز» قومگرايي باریک و زمانی ایجاد می شود که كورس سیال توسط شتاب متفاوت كره زمين کنار یکدیگر خیزاب کنند. خیزاب گوز كره زمين روی مساحت گيري پيمان را می توان همال ای آشنا كره زمين این پدیده حالی.

تیمی كره زمين اخترشناسان توسط كاربرد كره زمين داده های رصدخانه پرتو اکس چاندرا (Chandra X-ray Observatory) و شبیه سازی های کامپیوتری توانستند این موج عظیم را شناسایی کنند. شبیه سازی ها داغ جا می دهند میلیاردها اسم باشليق قبل این تلريگ گازی نسبتاً ساکن بوده، اما خیزاب نزدیک یک شنگله کهکشانی کوچک كره زمين کنار آن باعث ثمار هم تغذيه كردن ناسازگار بودن آن شده و ميغ گازی را به مقصد مارپیچی جلاجل حلول كننده گستردگي بدلگام ساخته.

طی تاچند میلیارد اسم باشليق ماضي، این تلريگ گازی مادام قريب ۵۰۰ هزار اسم باشليق نوری كره زمين مرکز كلاه خود پراکنده شده و امواج عظیمی را تشکیل داده که كره زمين بین رفتن ايشان جلاجل فضای لایتناهی به مقصد تاچند صد میلیون اسم باشليق زمان نیاز خواهد داشت. «استفن واکر» ثابت شدن اصلی این پروژه می گوید:

برساووش یکی كره زمين مهتر ترین شنگله های کهکشانی نزدیک زمین و درخشان ترین ايشان جلاجل حيطه نفوذ پرتو اکس به مقصد نمره می رود. به مقصد همین دلیل رصدخانه چاندرا جزئیات خارق عادت ای را جلاجل اختیار ما آرامش طلب داده که داغ جا می دهند فرایند های تشکیل دهنده این ساختارهای هيولا آسا هنوز جلاجل جریان هستند.

جلاجل آدم كردن می توانید ویدیوی منتشر شده كره زمين صیانت ناسا را جلاجل تباني توسط این امواج عظیم مشاهده نمایید:

[ad_2]