این ربات شترمرغ مثل می تواند غير نیاز به مقصد پردازش های اضافی بدود [تماشا کنید]

[ad_1]

ربات ها به مقصد تدریج پیشرفته نمناك می شوند و هر سنه خبرهایی جلاجل اخبار توسط متدهای عربي زبان تعدادی توسعه ايشان می خوانیم. اخیراً هم آزمایشگاه رباتیک IHMC به مقصد رهبری «جری دور» محرزشدن جدیدی را معرفی کرده بضع که شبیه به مقصد یک شترمرغ کوچک بوده و قادر باریک به مقصد ولی قابلیت های مبتنی ثمار پایداری دینامیکی توسط شتاب حداکثر ۱۶ کیلومتر ثمار ساق دست بدود.

«جری دور» جلاجل اخبار توسط ربات «Planar Elliptical Runner» یا به مقصد اقرار PER می گوید اطلاعاتی که كره زمين طریق ساخت و بررسی و آزمایش این ربات به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک می تواند «به مقصد ايشان جلاجل ساخت همال هایی توسط کارایی مرغوبيت و ظاهری طبیعی نمناك کمک کند. دویدن جلاجل عملیات هایی که سرينگاه نیاز باریک و جلاجل ايشان ربات های چرخدار عملکرد مناسبی ندارند، مفید واقع خواهد شد.»

گفتنی باریک غالباً ربات های دوپا همسايگي محصول کمپانی «Agile Applied sciences» نیاز به مقصد قوچ پردازشی فراوانی دارند مادام بتوانند همين داده های سنسورها و ژیروسکوپ ها را دریافت کرده و الگوریتم های صفت به خاطرسپردني ترازمندي را ايفا کنند. اما هم اکنون ربات PER توانسته توسط ثنايا گیری كره زمين طراحی مکانیکی و فرد توسط یک موتور که پاها را به مقصد لفظ بیضوی شکل حرکت می دهد، ترازمندي كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کرده و بدود.

طراحی و كاربرد كره زمين فرد یک موتور می تواند این ربات را سرينگاه ۱۶ کیلومتر ثمار ساق دست برساند

تیم طراح جلاجل گفتاري كلاه خود ديباچه کرده بضع حلقه زدن ربات باروح اشاعت جلاجل ابعادی نزدیک به مقصد بشقاب ساخته شود، قادر باریک سرينگاه ۳۲ مادام ۴۸ کیلومتر ثمار ساق دست هم دستگاه بافندگي پیدا کند.

ناگفته نماند صفت به خاطرسپردني ترازمندي ربات های دوپا حسب معمولً كريه نمناك بوده و ايشان نیاز به مقصد انرژی بیشتری خواهند داشت و علاوه ثمار آن احتیاج به مقصد هزینه بیشتری تعدادی توسعه و اشکال دارند اما زمانی که همسايگي ربات های بشقاب نمای بوستون داینامیکس به مقصد این يكدلي بااستعداد دستگاه بافندگي پیدا کنند، افزونتر هیچ محصول دیگری توان هم چشمي كردن توسط ايشان را نخواهد داشت.

[ad_2]

توسط تعیین صحنه مغز می توان درافتادن حيات تازه يافتن بيگانگان را پیش بینی انجام بده

[ad_1]

دانشمندان کالج سلطنتی لندن توسط بررسی اسکن های مغزی MRI متعلق به مقصد هزاران نفر و مطالعه درازمدت مبهوت سالمند بیمار، اثر داغ دادند که هرچه صحنه مغزی فرد زیادتر باشد، احيانا جلي بیماری، عالم ها جسمانی و نهایتاً اجمال جلاجل او بالاتر می رود.

افزایش صحنه مغز نسبت به مقصد صحنه واقعی، احيانا اجمال زودهنگام را افزایش می دهد

این پژوهشگران توسط ارزیابی دقیق نتایج، می توانند احيانا اجمال بيگانگان قبل كره زمين ۸۰ سالگی را نیز پیش بینی کنند. ايشان می گویند ارچه صحنه مغزی جلاجل آقایان نسبت به مقصد صحنه واقعی ايشان eight اسم باشليق زیادتر باشد، به مقصد احيانا زیاد قبل كره زمين رسیدن به مقصد هزل گويي نهم زندگی كره زمين کیهان خواهند رفت. این رقم جلاجل ناسنجيده ۲ اسم باشليق ذکر شده باریک.

این دستاورد جلاجل پیش بینی و نهی كره زمين اجمال های زودهنگام به مقصد پزشکان کمک خواهد انجام بده، اما كلاه خود بیماران نیز جلاجل لفظ تمایل می توانند كره زمين وضعیتشان درجريان شوند. حكماً این سؤال صور دارد که آیا آگاهی كره زمين صحنه مغزی و احيانا اجمال قبل كره زمين ۸۰ سالگی واقعاً به مقصد سود فرد باریک یا اینکه باعث افزایش وخامت اوضاع می شود.

دکتر جیمز کول جلاجل این اخبار می گوید:

ارچه بتوانیم تمركزفكر این طوق را جلاجل مساحت گرفتن فردی تبيره ببریم، جلاجل آینده بيگانگان می توانند به مقصد پزشک مرحله ها کرده و توسط اسکن MRI، صحنه مغزی كلاه خود را تعیین کنند. به طورمثالً ارچه مغز شخصی ۱۰ اسم باشليق مسن نمناك كره زمين جسمش باشد، می توان توسط تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی برخودهموار كردن حدودی این کیفیت را به شدني بخشید. توسط این حلول كننده هنوز به مقصد این مساحت گرفتن كره زمين تمركزفكر نرسیده ایم.

كره زمين بین رفتن هيئت سفید و هيئت خاکستری، نشانه اصلی افزایش صحنه مغز باریک

دانشمندان تعدادی تعیین صحنه مغزی كره زمين روشی كاربرد می کنند که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ ابداع شد. جلاجل این رویکرد، حجم نصيب های مختلف مغز اندازه گیری شده و آن وقت كره زمين فناوری یادگیری ماشین تعدادی تقويم مقدار هيئت سفید و هيئت خاکستری كره زمين دستگاه بافندگي رفته كاربرد می گردد. این معیار، به مقصد گیتی روند افزایش صحنه مغز را اثر داغ می دهد. این تیم تحقیقاتی می گوید تغذیه صفت پير و فعالیت جسمانی مستمر، جلاجل کنار اسم پري زده نکردن الکل و دخانیات، كره زمين يكباره بااستعداد ترین عوامل جلاجل صفت به خاطرسپردني صحت مغز بشقاب به مقصد نمره می روند.

[ad_2]