ساخت صفت انگبين های سوختی میکروبی تعدادی دریافت انرژی شهرستان كره زمين متان

[ad_1]

متان که به مقصد ديباچه یکی كره زمين گازهای گلخانه ای شناساننده می شود، جلاجل لفظ سوزانيدن و كاربرد كره زمين آن به مقصد ديباچه منبع انرژی هم استريوفونيك توسط محیط ملايم طبع نخواهد صفت بويناك اما فعلاً محققان ممکن باریک به مقصد روشی عربي زبان دستگاه بافندگي پیدا کرده باشند که اثرات مقعد آن را به مقصد باغ ها ممکن می رساند.

شايعه منتشر شده توسط وبسایت دانشگاه پن استیت حاکی كره زمين آن باریک که محققان دانشگاه باروح اشاعت توانسته بضع صفت انگبين سوختی مبتنی ثمار میکروبی را بسازند که قادر باریک متان را مستقیماً به مقصد انرژی الکتریسیته تبدیل کند.

جلاجل این صفت انگبين های سوختی، متان مستقیماً به مقصد انرژی الکتریسیته تبدیل می شود

جلاجل منبع باروح مناقشه اشاعت شده که تیم تحقیقاتی پن استیت تعدادی رسیدن به مقصد این بااستعداد كره زمين باکتری هایی (شامل یک میکروب مصنوعی که به مقصد لفظ عادی رشد نمی کند) ثنايا برده بضع برخودهموار كردن موردها واجب شده تعدادی دریافت و تبرئه الکترون ها كره زمين متان را اشکال کنند.

علاوه ثمار آن گفتنی باریک که خير فرد فرآیند مذکور تعدادی محیط زیست بسیار پاکیزه نمناك باریک، بلکه باکتری ها قادر خواهند صفت بويناك به مقصد لفظ مستقیم روی زباله ها فعالیت داشته و كره زمين این رو شهربان را شهرستان کنند و جلاجل کنار آن هم به مقصد اشکال انرژی الکتریسته بپردازند.

به مقصد عقیده تیم تحقیقاتی دانشگاه پن استیت پروژه باروح مناقشه جلاجل آینده ای نزدیک دايگي كاربرد نبوده چراکه انرژی الکتریسیته اشکال شده توسط این طوق فرد یک هزارم آن چیزی باریک که كره زمين صفت انگبين های سوختی مبتنی ثمار متانول به مقصد دستگاه بافندگي می آید اما مسلماً شروعی تعدادی توسعه فناوری های افزونتر خواهد صفت بويناك.

[ad_2]

هاوکینگ: زمان آن ورا رسیده که جلاجل جستجوی مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم

[ad_1]

استیون هاوکینگ اخیراً جلاجل لندن و جلاجل جمعی كره زمين دانشمندان «تين سلطنتی» اذعان داشت که «آینده بشریت جلاجل فضا بوده و اکنون زمان آن ورا رسیده که به مقصد كنار زدن مقام پیشگیری آینده كلاه خود باشیم.»

در عرض این فیزیکدان مطرح جلاجل آدم كردن درستكاري هایش ديباچه کرده که «منبرها شدیداً معتقد هستم که آدمي زاد هم اکنون باید جستجوی كلاه خود تعدادی سیاره های دايگي پیشگیری را يكم کند.»

گفتنی باریک استیون هاوکینگ جلاجل تاچند هفته پیش هم به مقصد تعبیر درستكاري هایی مانند آن تاديه شده صفت بويناك و ديباچه کرده صفت بويناك که فضای موجود و دايگي پیشگیری روی کره زمین جلاجل حلول كننده کاهش باریک و بشقاب ها می بایست موانعی که ثمار كله دار راه پیشگیری جلاجل مکانی افزونتر كره زمين كره ارض هستی باریک را منتفي کنند. او در عرض اذعان داشته که آدمي زاد باید برخودهموار كردن قبل كره زمين اسم باشليق ۲۱۱۷ زمین را شهرستان ترک کند.

خوشبختانه هم اکنون مبارزه هایی جلاجل این زمینه اعمال گرفته باریک. به مقصد ديباچه مثال اسم باشليق ماضي ایلان ماسک مالک کمپانی اسپیس اکس كره زمين دستور كار كلاه خود تعدادی تشکیل تمدن انسانی رو مساحت گيري کره مریخ حرف گفت که تعدادی این کار توسعه راکت هایی توسط ظرفیت برج دريايي ۱۰۰ مسافر هم جلاجل نحو کار ايشان آرامش طلب گرفته باریک.

واجب شده به مقصد ذکر باریک این فیزیکدان مطرح جلاجل فستیوال استارموس ۲۰۱۷ که جلاجل کشور کشورنروژ برگزار می شود هم به مقصد سخنرانی خواهد بازدادن که نطق کلیدی او جلاجل باروح مهيا وزیر ها پیمان پیشگیری روی افزونتر سیاره هاست.

[ad_2]

نمی توانید در عوض کاهش اثرات مقعد گازوئيل های فسیلی، به مقصد مبنا کافی درخت بکارید

[ad_1]

آیا برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده درختی کاشته اید برخودهموار كردن عاطل بهتری نسبت به مقصد محیط زیست نقل کرد كلاه خود داشته باشید؟ مسلماً کاشت درخت ایده بسیار گیتی باریک اما شاید تأثیراتش تاآنجا که شما فکر می کنید، نباشد.

ثمار ازاصل نتایجی که دانشمندان توسط كاربرد كره زمين محرزشدن های شبیه سازی به مقصد دستگاه بافندگي آورده بضع، کاشت مبنا کافی درخت در عوض كره زمين بین جابه جايي تأثیرات CO2 موجود جلاجل جو که كره زمين فعالیت های ناس نشأت گرفته باریک، کاملاً غیر منطقی و غیر عملی به مقصد نگاه خشم آلود می رسد.

نتایج مطالعه داغ جا می دهد که در عوض گدازش مشکل تغییر اقلیم می بایست مقدار سرايت رخت شو CO2 را کاهش داد

گفتنی باریک مطالعه محققان باروح اشاعت داغ جا داده باریک که در عوض كره زمين بین جابه جايي اثرات گازهای مقعد تازهکار كره زمين فعالیت های انسانی، درخت کاری عظیمی نیاز باریک که «ممکن باریک اکثر اکوسیستم های طبیعی را كره زمين بین ببرد.»

بنابراین می بایست درخت هایی توسط حجم زیاد كره زمين سه روبه رو شهرستان جنگل های کنونی جلاجل كره ارض را جایگزین اکوسیستم های طبیعی افزونتر انجام بده اما جلاجل بديل این کار می توان توسط کاهش مقدار فعالیت های مخربی که موجر سرايت گازهای زيانمند شدن به مقصد نشانی می شوند و افزایش درختان به مقصد لفظ همزمان، ثمار این مشکل فائق آمد.

حكماً ناگفته نماند که جلاجل محرزشدن های این چنینی مبنا فاکتورهای محدودی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می شوند و جلاجل واقعیت، عوامل تأثیر جادادن ثمار به‌تمامی اقلیمی بسیار پیچیده نمناك هستند.

[ad_2]

علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی ممکن انجام خواهد شد؟

[ad_1]

اخیراً محققان دانشگاه هاروارد آمریکا توانسته‌بضع توسط دستکاری ژنتیکی، موش‌هایی که به مقصد صفت منسوب به طوس مادرزاد كر بودند را علاج بخش کنند. ايشان امیدوارند توسط كاربرد كره زمين پروسه‌ای مانند آن، این اقدام را در عوض بشقاب‌ها نیز ممکن کرده و علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را به مقصد واقعیت بدلگام کنند.

این محققان توسط تزریق ژن ویرایشگر به مقصد صفت انگبين‌های گوش جوندگان كر توانسته‌بضع که ژن جهش یافته‌ی عملي ساختن ناشنوایی را كره زمين کار انداخته و بدین شکل علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی را ممکن سازند.

به مقصد شرح احوال تیم های تحقیقاتی آمریکایی، موش‌های علاج بخش شده‌ می‌توانند صداهایی توسط درافتادن موج کمتر كره زمين ۶۵ دسی شايد (مساحي كردن صدای درستكاري معمولی كورس بشقاب) را شنیده و به مقصد آن بیانات اثر داغ دهند. این درحالی باریک که همین موش‌ها پیش كره زمين علاج بخش نمی‌توانستند صداهایی توسط درافتادن موج ۸۰ دسی‌شايد یعنی مساحي كردن صدای ترافیک شهری را بشنوند.

سيني شرح احوال منتشر شده موش‌های علاج بخش شده، مهجور پشت بام كره زمين هشت هفته توانستند که به مقصد صداهای مختلف عکس العمل اثر داغ دهند درحالیکه اتفاقی در عوض موش‌های افزونتر  نیافتاده باریک.

جلاجل جریان این تحقیقات، مهجور جلاجل یکی كره زمين گوش‌های چندی كره زمين این جوندگان آزمایشگاهی (که بتهون نامیده شدند)، ژن معالج تزریق شد و باعث شد برخودهموار كردن جلاجل گوش علاج بخش شده صفت انگبين‌های موی سالمتری مشاهده گردد. این صفت انگبين‌های مو جلاجل واقع مسئولیت توزين صدای بیرونی دارند که جلاجل بيگانگان كر بوسیله‌ی ژن TMC1 ازميان رفته شده‌بضع.

به مقصد كلام‌ی «دیوید لیو» مدير تیم تحقیقاتی دانشگاه هاروارد، نیمی كره زمين باروح‌های ناشنوایی مادرزادی جلاجل بشقاب‌ها، دلایل زیرساختی ژنتیکی دارد. بشقاب‌هایی که ژن جهش‌یافته‌ی TMC1 را جلاجل DNA كلاه خود دارند اندک‌اندک قوای‌ شنوایی كلاه خود كره زمين سنینی ۵ برخودهموار كردن ۳۰ سالگی كره زمين دستگاه بافندگي می‌دهند و زیادتر ايشان جلاجل صحنه ۵۰ سالگی کاملاً کر می‌شوند.

اکنون به مقصد كلام‌ی کارشناسان این احيانا صور دارد که توسط تکرار پروسه‌ی تزریق ژن معالج به مقصد DNA بيگانگان، رویای علاج بخش ژنتیکی ناشنوایی در عوض بشقاب‌ها هستي پذيري یابد و افزونتر فرد ناشنوای مادرزادی صور نداشته باشد.

[ad_2]

گوگل شريعت نیست؛ قرارداد نظامی هوش مصنوعی Maven تمدید نخواهد شد

[ad_1]

کمپانی گوگل عاقبت الامر تصمیم گرفت به مقصد مدعا‌ کارکنانش پريان دهد و قرداد جنجال برانگیز همدستی توسط پنتاگون (وزرات دفاع آمریکا) را تمدید نکند. توسط این تصمیم ساکنین مانتین ویو به مقصد جمعناتمام کیهان اعلام کردند که گوگل شريعت نیست.

فروردین ماه امسال همدستی گوگل توسط پنتاگون اعتراض کارکنانش را برانگیخت و  زیاد كره زمين سه هزار کارمند این شرکت جلاجل مکتوبای به مقصد ساندار پیچای زن خواهي واي این قرارداد شدند.

ماجرا چندانكه فوق گرفت که چندی پیش تعدادی كره زمين کارمندان گوگل توسط استعفای ردياب‌جمعی خودشان به مقصد مشکل همدستی توسط پنتاگون بیانات اثر داغ دادند. پشت بام كره زمين این ماجراها گوگل تصمیم گرفت عبارت «شريعت نباشید» را كره زمين منبع اخلاقی كلاه خود حذف شدني انجام بده و مجموعه‌ای آن را مرتبط توسط فعالیت‌های اخیر شرکت دانستند.

حلول كننده به مقصد تازگی «دایان گرین» رییس گوگل کلاد (سرویس ابری این کمپانی) به مقصد صفت منسوب به طوس اسموسيع کارکنان این شرکت را آلات لهو نموده که قرارداد همدستی این کمپانی توسط وزارت دفاع آمریکا تمدید نخواهد شد و واجب شده نیست ايشان نگران این مشکل باشند.  جالب اینجاست که این تصمیم فرد تا چه وقت سنه كره زمين پشت بام كره زمين درستكاري‌های مدیرعامل این کمپانی درزمينه تجدیدنظر جلاجل باروح فعالیت‌های نظامیشان گرفته شده باریک.

چندی پیش مدیرعامل گوگل به مقصد کارکنان كلاه خود گفت جلاجل پی به مقصد کارگیری اصولی هستند که جلاجل طولانی اختصاصی بیانگر دیدگاهشان باشد. ایضاً او جلاجل گفتگو توسط نیویورک تایمز گفت که یکی كره زمين این علوم شرعي، نهي كردن كاربرد كره زمين هوش مصنوعی جلاجل تسلیحات باریک.

این اسم مكلف می‌تواند نارضایتی تا چه وقت ماهه‌ی ساکنین مانتین ویو را كره زمين بین برده و عاقبت الامر یک موقعیت خوشایند را جلاجل این کمپانی رقم زند. چندی پیش شرح احوال شده صفت بويناك کارمندان گوگل معتقدند که همدستی این شرکت توسط پنتاگون تعدادی توسعه‌ی هوش مصنوعی سلاح جنگي‌ها، قانون‌های نانوشته‌ی اخلاقی ساکنین مانتین ویو را زیر پايين آمدن گذاشته به چه علت که پیشتر شعار این کمپانی «شريعت نباشید» صفت بويناك.

حلول كننده گرین به مقصد کارکنان گوگل اطمینان داده که منتفي نمايش دادن نارضایتی ايشان جلاجل اولویت اولا این کمپانی آرامش طلب دارد و این اسم مكلف دلیل اصلی تمدید نکردن قرارداد همدستی توسط پنتاگون بوده باریک. این تصمیم موجب شده که آبرودار كره زمين دستگاه بافندگي رفته‌ی گوگل به مقصد ايشان نيرنگ ساز گردد و کاربران كره ارض دوباره پارچه نخي درشت باف شوند که گوگل شريعت نیست و هیچگاه نخواهد شد.

 

تماشا کنید: کشف یک مجموعه سيارات سیاره ای مهتر به مقصد لطف هوش مصنوعی گوگل

[ad_2]

باورنکردنی اما واقعی؛ تبدیل صفت انگبين خونی به مقصد صفت انگبين عصبی ممکن شد

[ad_1]

شاید جلاجل نگاه اولا کاملاً عجیب و غیر ممکن به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما به مقصد تازگی محققین دانشگاه استنفورد (Stanford) آمریکا موفق به مقصد ابداع روشی شده بضع که طی آن می توان صفت انگبين های ایمنی آب خون بشقاب را جلاجل کمتر كره زمين سه هفته به مقصد یاخته های عصبی فعال تبدیل نمود.

پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک که تیم مذکور زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که روی این ایده کار می کنند. ايشان جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۰ موفق شده بودند صفت انگبين های پوستی موش ها را به مقصد نورون های عصبی مغز ايشان تبدیل نمایند. پیش كره زمين این تصور می شد که تعدادی تبدیل عملکرد و ماهیت یک صفت انگبين هیچ راهی سواي تبدیل وزیر ها آن به مقصد یک صفت انگبين بنیادی فعال صور ندارد.

اما محققین دانشگاه استنفورد عملاً تاييد كردن کردند که دستگاه بافندگي ناچیز جلاجل موش ها می توان این محب تآميز را نادیده گرفت. ايشان یک اسم باشليق پس ازآن یعنی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ همین پروسه را روی صفت انگبين های پوسه پوسه بشقاب به مقصد اعمال رساندند. گرچه جلاجل منتها مشخص شد که اجرای آن جلاجل مقیاس انسانی بسیار دشوارتر بوده و نتیجه نهایی نیز آن ميزان رضایت بخش نیست.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ماریوس ورینگ (Marius Wernig) مدير تیم مذکور درزمينه یافته جدید تیمش می گوید: «تبدیل صفت انگبين های بزرگوار بیماران به مقصد صفت انگبين های بنیادی فعالی جلاجل مقیاس وسیع بسیار سخت و خارق عادت هزینه ثمار باریک. اشارتاً این که دسترسی به مقصد مقدار کافی صفت انگبين پوستی فرایندی مايه زحمت شدن و دارای ماليات خواهد صفت بويناك. همین مشکلات ما را ثمار آن داشت مادام مسیری متفاوت را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم.»

حلول كننده توسط ترقی جدید و تاریخ سه تار تیم فروسو مدیریت ورینگ، می توان كره زمين یک میلی لیتر آب خون بشقاب زیاد كره زمين ۵۰ هزار صفت انگبين عصبی فعال برگيري انجام بده. اشارتاً این که به مقصد هیچ وجه بااستعداد نیست همال به مقصد تازگی ادراك پذير كردن شده یا اسم باشليق ها جلاجل حالت جامدشدن نگداری شده باشد.

شيوه تفكر کار بسیار جالب باریک. مهجور کافیست ۴ پروتئین خاص را به مقصد همال كلاه خود اضافه کنید مادام طی فرایند سه هفته ای صفت انحصارطلب گلوبول های سفید قسم T موجود جلاجل آن تبدیل به مقصد یاخته های عصبی شوند.

تبدیل گلبول های سفید T به یاخته عصبی

ورینگ جلاجل این به دفعات می گوید: «صفت انگبين های T یکی كره زمين تخصصی ترین صفت انگبين های ایمنی جلاجل بدن ما هستند و شکلی کاملاً کروی دارند. مشاهده تبدیل سریع و مستقیم ايشان به مقصد یک نورون فوق تصور و تعجب انگيز باریک.»

شاید تصور شود که كره زمين همین فردا می توان كره زمين این نورون های تولیدی تعدادی علاج بخش نقصان های عصبی جلاجل بيگانگان فلج كاربرد نمود، اما مشکل اینجاست که این صفت انگبين ها فعلاً قادر به مقصد ایجاد پیوندهای سیناپتیک توسط افزونتر صفت انگبين ها نیستند. اما كره زمين ايشان می توان تعدادی کمک به مقصد تحقیقات تخصصی كره زمين طریق شبیه سازی کیفیت مغزی چندی بیماران همچون مبتلایان به مقصد اوتیسم و اسکیزوفرنی بسیار مفید خواهد صفت بويناك.

دانشمندان یقین دارند که یافته اخیر کمک بسیار بزرگی جلاجل آشنا مرغوبيت سه تار و کار بیماری های فوق و یافتن روشی كاستن تعدادی علاج بخش ايشان به مقصد نمره می آید.

[ad_2]

دانشمندان كره زمين کشف كان الماس عظیمی جلاجل روبه راه كردن زمین نبا می دهند

[ad_1]

ارچه مادام به مقصد حلول كننده مطمئن نبودید که الماس به مقصد اندازه کافی انحصار يافتن به مقصد فرد و باارزش باریک یا خیر، احتمالاً اکنون دلایل بیشتری در عوض تردید به مقصد دستگاه بافندگي می آورید. کارشناسان زمین شناسی به مقصد تازگی كان الماس عظیمی را جلاجل اعماق زمین کشف کرده بضع که احتمالاً حجمی معادل یک بیلیارد پريان (یا یک کوادریلیون پريان) دارد.

مدتی پیش، یک تیم تحقیقاتی بین المللی تصمیم گرفتند این معمای قدیمی جلاجل مربوط به حوزه زمین شناسی را گدازش کنند. دانشمندان می توانند توسط مطالعه فعالیت لرزه ای زمین، ساختارگرايي صخره ای لایه های مختلف زمین را رابط بزنند، چون امواج صوتی محصول برداري كره زمين زمین لرزه یا رخدادهای آتشفشانی توسط شتاب متفاوتی كره زمين میان انواع صخره ها رد شدن می کنند.

معدن الماس در لایه های زیرین زمین

ساختارگرايي لایه های زمین

توسط این حلول كننده یکی كره زمين لایه های زمین روال غیر منتظره ای دارد. کراتون یا روبه راه كردن پایا، قدیمی ترین و پایدارترین لایه صخره ای زمین باریک که مادام مرکز صفحات تکتونیک زمین و به مقصد عمق ۳۲۰ کیلومتری می رسد. ساختارگرايي این لایه ها باید امواج صوتی سریعی را اشکال کند اما نتایج محصول برداري توسط این فرضیه مطابقت نداشت. اولریش فاول، یکی كره زمين نویسندگان تحقیق باروح مناقشه می گوید:

سرعتی که ما توسط آن مقابل شدن شده ایم، بسیار سریع نمناك كره زمين چیزیست که فرضیات موجود به مقصد ما می گویند. بنابراین متوجه شدیم که مشکلی صور دارد و پروژه را ابتر شدن کردیم.

در عوض شناسایی جنس صخره های کراتون، این تیم تحقیقاتی دانسته ها لرزه ای به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن توسط مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا و افزونتر دائم الخمر های موجود را گردآوری کرده و مدلی سه بعدی كره زمين نحوه پخش امواج جلاجل کراتون ساختند. عاريت رد شدن امواج صوتی كره زمين میان انواع ترکیبات صخره ای را شبیه سازی کردند مادام موردی مانند آن نتایج موجود را به مقصد دستگاه بافندگي آورند.

کراتون باید قريب یک مادام كورس درصد الماس داشته باشد

جلاجل پایان تحقیقات مشخص شد که فرد یک راه در عوض اشکال چنین امواجی صور دارد: کراتون باید كره زمين یک مادام كورس درصد الماس، مقدار زیادی پریدوتیت و کمی اکلوژیت تشکیل شده باشد. شاید تراکم این كان الماس آن ميزان به مقصد اشاره با گوشه چشم نیاید اما ارچه حجم کل کراتون جلاجل زمین را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، همین یکی-كورس درصد می تواند قريب یک بیلیارد پريان الماس اشکال کند، یعنی باغ ها ۱۰۰۰ روبه رو زیادتر كره زمين مقداری که تاکنون در عوض ذخایر الماس كره ارض جلاجل هوش داشتیم.

فاول جلاجل این اخبار می گوید:

تحقیق ما داغ جا می دهد الماس را نمی توان یک هيئت معدنی کمیاب و باارزش حالی، بلکه كره زمين نگاه خشم آلود مقیاس زمین شناسی، هيئت ای بسیار فراوان محسوب می شود. شاید نتوانیم به مقصد ايشان دستگاه بافندگي پیدا کنیم ولی جلاجل اینکه حجم ذخایر الماس زمین بسیار زیادتر كره زمين تخمین های قبل باریک، تردیدی نداریم.

بنابراین الماس ها و افزونتر سنگ های قیمتی آنقدرها هم شگفت و کمیاب نیستند، و می توان كان الماس را را جلاجل شخانه سنگ های بیگانه، سیاره نپتون، ستاره های دوردست و حتی لایه های زیرین کره خاکی نیز پیدا انجام بده. تحقیق فوق را می توانید كره زمين این لینک مطالعه کنید.

[ad_2]

توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک

[ad_1]

به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل بازپسین به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در عوض برقراری تباني توسط کاوشگر مجال مهلت موفقیت آمیز نبوده باریک و این ربات جلاجل پیمان نامعلومی به مقصد كله دار می سرما.

تیم ناسا فعلاً فرض را ثمار این گذاشته که باتری این کاوشگر رباتیک به مقصد کمترین مقیاس كلاه خود رسیده و و به مقصد همین خاطره ها جمعناتمام قابلیت های مجال مهلت، به مقصد مگراين كه زمان سنج ماموریت، كره زمين کار افتاده بضع. ماضي كره زمين بیداری معاذاله در عوض بررسی مقیاس باتری، این مریخ دستلاف همچنان جلاجل همین موقعیت باقی خواهد ماند برخودهموار كردن اینکه پنل های خورشیدی آن مجدداً قادر به مقصد تامین انرژی باشند.

تصویری شبیه سازی شده كره زمين مقیاس تاریکی هوايي مریخ جلاجل نتیجه نكراء خوگرفتن بادوبوران

مشکل اصلی، همانطور که احتمالاً خودتان نیز رابط مضروب اید، آن باریک که آپورچونیتی توسط طوفانی بسیار مهتر مواجه شده. این بادوبوران طی هفته های اخیر دائماً مهتر و بزرگترين شده و هم اکنون نزدیک به مقصد یک چهارم مریخ را جلاجل ثمار گرفته. اینطور که كره زمين گواه ها پیداست، بادوبوران باروح اشارت به مقصد زودی جمعناتمام مریخ را جلاجل می گیرد و احتمالاً باید زیاد كره زمين ۱ ماه گوش به زنگ باقی بمانیم برخودهموار كردن مجال مهلت مجدداً توسط زمین تباني برپا کند؛ حكماً توسط این فرض که دستخوش آسیب نشده باشد.

همانطور که ناسا نیز كلام، این نخستین باری نیست که کاوشگر مجال مهلت جلاجل چنین وضعیتی محبوس می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ میلادی، این مریخ دستلاف طوفانی توسط مساحي كردن نفوذناپذیری ۵٫۵ را خلف وعده كله دار گذاشت که حكماً این رقم جلاجل بادوبوران فعلی مریخ به مقصد ۱۰٫eight رسیده باریک. باید افزود که مریخ دستلاف مجال مهلت جلاجل اول در عوض ماموریتی ۹۰ روزه تدارک دیده شده صفت بويناك، اما متخصصین عقیده دارند که این کاوشگر بسیار روح كريه نمناك بوده و می تواند به مقصد اختصاصی ۱۵ اسم باشليق به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد.

[ad_2]

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی مادام سه روبه رو زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند

[ad_1]

بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب جلاجل هر اسم باشليق ۲۱۹ میلیارد تُن ورقه یخی كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک؛ توسط نرخی که مادام سه روبه رو كره زمين دورودورنگ پیش كره زمين ۲۰۱۲ زیادتر و سریع نمناك باریک.

بین اسم باشليق های ۱۹۹۲ مادام ۲۰۱۷ میلادی، پيمان كشته شدن یخ ها جلاجل این شهربان، به مقصد فوق بانشاطشدن ۷٫۶ میلی متری مساحت گيري دریا كشيده شده شده باریک و ۴۰ درصد كره زمين این افزایش مساحت گيري، طی ۵ اسم باشليق اخیر رخ داده باریک. تیم های ثابت شدن در عوض شمارش این معیار كره زمين فوق بانشاطشدن پيمان دریا، به مقصد واپسین اطلاعاتی كره زمين ورقه های یخی قطب جنوب تاديه شده بضع که به مقصد کمک ۲۴ ماهوار به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن بضع. ایزابلا وِلیکُنیا، پروفسوری جلاجل دانشگاه کالیفرنیا و یکی كره زمين نویسندگان این شرح احوال می گوید که صفت انحصارطلب تخمین های به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين صفت انحصارطلب تکنیک ها، به مقصد يكدلي نتیجه ای یکسان را داغ جا داده بضع.

اندرو شفرد، نویسنده ارشد این مقاله و پروفسوری جلاجل دانشگاه لیدز نیز اضافه می کند که: «بنابر واپسین های ما، پيمان كشته شدن یخ های قطب جنوب طی هزل گويي اخیر توسط افزایشی چشمگیر هم مقام هم پياله بوده و تمدید آن جلاجل حلول كننده فوق با خود حمل كردن مساحت گيري دریا توسط شتاب بسیار بیشتری نسبت به مقصد ۲۵ اسم باشليق ماضي باریک».

به مقصد كلام محققان، به عمد به‌تمامی جلاجل بخش غربی قطب جنوب لفظ می گیرد؛ جایی که جریان های باريتعالي اقیانوسی به مقصد زیر یخچال ها راه پیدا کرده و ثبت كننده كندو را كره زمين بین می برند. تحقیقات داغ جا داده که بخش شرقی قطب جنوب، شهربان ای باثبات نمناك باریک اما جلاجل عین حلول كننده، اطلاعاتی کافی درزمينه این شهربان صور ندارد. و ضمناً به مقصد خاطره ها حجم عظیم یخ جلاجل بخش شرقی، نباید تصور کنیم این شهربان كره زمين تکرار سرنوشت بخش غربی جلاجل امانت نگهدار باریک. فرد یکی كره زمين یخچال های شروق قطب جنوب که حجم عظیمی داشته و Totten نامیده می شود، می تواند پيمان دریاها را به مقصد اندازه کل صفحات غربی قطب جنوب فوق بیاورد.

باآنكه هنوز مطمئن نیستیم که نرخ شوق زده شدگی یخ ها به مقصد شکل سابق افزایش می یابد یا خیر، محققان كره زمين رويداد چنین اتفاقی اشعاركننده نگرانی می کنند. ولیکنیا می گوید: «دقیقا نمی دانم که این ضریب سه برابری همچنان آدم كردن می یابد یا خیر، اما به مقصد نظرم پتانسیل زیادی در عوض افزایش چشمگیر پيمان كشته شدن یخ ها صور دارد.». شفرد نیز عقیده دارد که فارغ كره زمين نرخ دقیق پيمان كشته شدن یخ ها، این مشکل یکبار افزونتر ثمار اهمیت مقابله توسط گرمایش زمین و به‌تمامی جوی هشياري می گذارد و دولت ها باید نگران شهرها و جوامع ساحلی باشند.

[ad_2]

ازچه این آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور صدایی شبیه به مقصد نافذگردانيدن بشقاب دارد؟ محققان هزیمت می‌دهند

[ad_1]

محققان صدایی عربي زبان و عجیب را قبضه کرده بضع که پشت بام كره زمين فعال كشته شدن یک آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور به مقصد گوش رسید؛ صدایی استشهادات بخش شبیه به مقصد کوه آذريون فشانی جلاجل حلول كننده صفت بيراه نواختن که به مقصد آرامی دم و بازدم می کند. این شرفه در عوض نخستین شهرستان بار زمانی که آذريون فشان «کوتوپاکسی» جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ فعال شد به مقصد گوش رسید اما نکته جالب اینجاست که حتی هنگامی که جلاجل حلول كننده وافور وزیر ها نیست هم می توان صدایش را شنید.

محققان ژورنال تحقیقات ژئوفیزیک می گویند این مهجور یک نت جلاجل سمفونی اصواتی باریک که آذريون فشان ها به مقصد راه می اندازند و توسط گوش توصيه كردن به مقصد ايشان كره زمين راه گرد هم آمدن، می توان به‌تمامی داخل کوه را تشخیص داد. همین محققان هزیمت می دهند که این صدای عجیب، به مقصد مرحله اي از زمان ای علاقه دارد که کوتوپاکسی جلاجل حلول كننده مال و مكنت به مقصد رويارويي كردن صفت بويناك. ضمناً این شرفه قبضه شده و می توانید خودتان هم به مقصد صدای استشهادات بخش آذريون فشان گوش دهید.

کوتوپاکسی آذريون فشانی تاچند لایه ای باریک که توسط یخچال های طبیعی پوشانده شده و جلاجل مسافر ۳۷ مایلی كره زمين پایتخت کشور کشوراکوادور آرامش طلب دارد. جلاجل یک فوران مهتر، یخچال های حوالی این آذريون فشان ممکن باریک شوق زده شوند و سیلابی فاجعه شهرستان بار به مقصد راه بیندازند. جلاجل آگوست اسم باشليق ۲۰۱۵ صفت بويناك که این آذريون فشان وافور انجام بده و خاکستر و صفت دستگاه حرارت زا و رخت شو را به مقصد هوايي فرستاد. محققان معتقدند که این فوران کوچک، «ملفوفه صوتی» آذريون فشان را تغییر داده و به مقصد همین خاطره ها باریک که این اصوات عجیب كره زمين آن زمان به مقصد گوش می رسند. آن وقت یک فوران خاکستر افزونتر جلاجل ماه ژوئن ۲۰۱۶، به مقصد مشکل خاتمه داد.

این اصوات، موجی را شکل می دهند که مثل پیچ به مقصد سمت یک نقالي كردن می چرخند؛ به مقصد همین خاطره ها محققان غيرماذون «تورنیلو» را در عوض آن گلچين کرده بضع که جلاجل زبان اسپانیایی به مقصد معنای پیچ باریک. جلاجل حلول كننده موجودي گمان می رود که این تورنیلوها کمتجربه كره زمين انفجارهای کوچک یا اشکال رخت شو جلاجل بخش زیرین آذريون فشان باریک. این فعالیت ها باعث می شوند جو جلاجل دهانه عظیم آذريون فشان به مقصد جریان بیفتد و این شرفه را اشکال کند.

كره زمين آن جایی که این اصوات، زیر نمناك كره زمين آن هستند که در عوض گوش بشقاب دايگي شنیدن باشند و جلاجل طیف فروصوت آرامش طلب می گیرند، محققان توسط دستکاری دیجیتالی، آن را به مقصد تونی تبدیل کرده بضع که بشقاب ها قادر به مقصد شنیدن اش هستند. جلاجل حلول كننده موجودي زمین شناسان عقیده دارند که این کشف، گامی به مقصد صیانت پیش بینی فوران آذريون فشان ها باریک اما «هیچ تحقیقی به مقصد تنهایی نمی تواند مشکل جمعناتمام آذريون فشان ها را گدازش کند». ولی هر یافته جدیدی می تواند نویدبخش باشد و این یافته جدید، به مقصد لفظ کاملاً اتفاقی شبیه به مقصد نیرویی قدرتمند جلاجل طبیعت باریک که به مقصد آرامی شهواني می کشد. رويارويي كردن های پسندیده ببینی کوتوپاکسی.

[ad_2]