باورنکردنی اما واقعی؛ تبدیل صفت انگبين خونی به مقصد صفت انگبين عصبی ممکن شد

[ad_1] شاید جلاجل نگاه اولا کاملاً عجیب و غیر ممکن به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما به مقصد تازگی محققین دانشگاه استنفورد (Stanford) آمریکا موفق به مقصد ابداع روشی شده بضع که طی آن می توان صفت انگبين های ایمنی آب خون بشقاب را جلاجل کمتر كره زمين سه هفته به مقصد یاخته های […]

دانشمندان كره زمين کشف كان الماس عظیمی جلاجل روبه راه كردن زمین نبا می دهند

[ad_1] ارچه مادام به مقصد حلول كننده مطمئن نبودید که الماس به مقصد اندازه کافی انحصار يافتن به مقصد فرد و باارزش باریک یا خیر، احتمالاً اکنون دلایل بیشتری در عوض تردید به مقصد دستگاه بافندگي می آورید. کارشناسان زمین شناسی به مقصد تازگی كان الماس عظیمی را جلاجل اعماق زمین کشف کرده بضع که […]

توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک

[ad_1] به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل بازپسین به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در […]

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی مادام سه روبه رو زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند

[ad_1] بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب […]

ازچه این آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور صدایی شبیه به مقصد نافذگردانيدن بشقاب دارد؟ محققان هزیمت می‌دهند

[ad_1] محققان صدایی عربي زبان و عجیب را قبضه کرده بضع که پشت بام كره زمين فعال كشته شدن یک آذريون فشان جلاجل کشوراکوادور به مقصد گوش رسید؛ صدایی استشهادات بخش شبیه به مقصد کوه آذريون فشانی جلاجل حلول كننده صفت بيراه نواختن که به مقصد آرامی دم و بازدم می کند. این شرفه در […]

توسط نكراء خوگرفتن بادوبوران جلاجل مریخ، کاوشگر مجال مهلت ناسا جلاجل فضيلت اجمال باریک

[ad_1] به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که اوضاع در عوض مریخ دستلاف «آپورچونیتی» یا «مجال مهلت» كره زمين قبل بدتر شده و این کاوشگر فعلاً جلاجل میان بادوبوران آب تني بسیار عظیمی گیر افتاده باریک. دائم الخمر فضایی ناسا جلاجل اخیر به مقصد روزرسانی خبری كلاه خود اعلام کرده که مبارزه ها در […]

صفحات یخی قطب جنوب توسط سرعتی برخودهموار كردن سه مواجه نزد زیادتر كره زمين قبل جلاجل حلول كننده شوق زده كشته شدن هستند

[ad_1] بنابر شرح احوال عربي زبان ای که جلاجل نشریه Nature منتشر شده، یخ های قطب جنوب توسط سرعتی فزاینده جلاجل حلول كننده پيمان كشته شدن هستند. زیاد كره زمين ۸۰ تحقیق لفظ گرفته كره زمين صیانت ۴۲ دائم الخمر بین المللی داغ جا می دهد که جلاجل بازه زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷، قطب جنوب […]