دانشمندان جايز شمردن کردند دروغگویی بيگانگان ریشه جلاجل خودخواهی ايشان دارد

چقدر صادق هستید؟ آیا حاضرید فروسو علاج بخش مغزی خاصی آرامش طلب گیرید که شما را راستگوتر كره زمين قبل می کند؟ محققین دانشگاه زوریخ آزمایشاتی را اعمال دادند برخودهموار كردن تأثیر طوق غیر تهاجمی «تحریک ترانس کرانیال توسط جریان مستقیم» (tDCS) را ثمار روال بيگانگان ارزیابی نمایند. جلاجل این آزمایش، قشر پری فرونتال خلفی-جانبی نیمکره صاف […]

نوم زمستانی «نیو هورایزنز»؛ ناسا در عوض گذر تاریخی كره زمين لبه قدغن شدن شمسی دردسترس می شود

فضاپیمای «نیو هورایزنز» ناسا که تابستانه اسم باشليق ۲۰۱۵ گذری تاریخی را كره زمين همسايه پلوتو هیبت انجام بده، اکنون جلاجل راه رسیدن به مقصد مقصد بعدی اش جلاجل سو گسرود قدغن شدن شمسی به مقصد كله دار می سرما. این کاوشگر تاچند دوال قبل به مقصد کیفیت «نوم زمستانی» (hibernation) فرو رفت مادام زیادتر ابزارهای […]

توسعه روشی نوین تعدادی کنترل ربات های رقيق كره زمين طریق میدان های مغناطیسی

مربوط به حوزه ربات های رقيق جلاجل اسم باشليق های اخیر باروح توجه عدیده كره زمين محققان آرامش طلب گرفته برخودهموار كردن به مقصد ديباچه جایگزینی تعدادی ربات ها و ماشین های كريه توسعه پیدا کنند اما توسط صور ترقی های لفظ گرفته، جلاجل حلول كننده موجودي این نوع ربات ها مهجور قادر هستند حرکات […]

نخستین تبرئه موفقیت آمیز صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن فرد صفت پير به مقصد بیمار

تصور تبرئه صفت انگبين های بنیادی كره زمين بدن یک كس صفت پير به مقصد بیمار هم اکنون به مقصد واقعیت بدلگام شده باریک. ثمار ازاصل شرح احوال هایی که اخیراً منتشر شده یک ناموس پرور ژاپنی مبتلا به مقصد «تباهی لکه زردفام» نخستین صفت انگبين های بنیادی را كره زمين اهداکننده ای افزونتر دریافت […]

عنکبوت ها می توانند ظرف یک اسم باشليق، کل بشقاب های روی کره زمین را بخورند

به مقصد تازگی کمپینی توسط این ديباچه جلاجل وب سایت change.org به مقصد راه افتاده: «به مقصد عنکبوت ها کمک کنید برخودهموار كردن ظرف یک اسم باشليق، صفت انحصارطلب بشقاب های روی کره زمین را بخورند». ارچه فکر می کنید عنکبوت ها در عوض اجرای این بايسته به مقصد کمک فراوانی نیاز دارند، مرغوبيت باریک […]

کاهش وزن و افزایش باکتری های مفید بدن؛ دستاورد جدید طوق تحریک مغناطیسی مغز

چندین اسم باشليق باریک که محققین به مقصد بررسی تباني بین طوق غیر تهاجمی «تحریک مغناطیسی عمیق ترانس کرانیال» (dTMS) و کاهش ولع اسم پري زده موردها غذایی می پردازند، اما به مقصد تازگی دریافته بضع dTMS می تواند تغییراتی اساسی جلاجل ساختارگرايي میکروبیوم نظام ارباب رعيتي گوارد ایجاد نماید که باعث کاهش وزن و […]

توسعه الکترودهای جدید توسط اله كره زمين ساختارگرايي برگك سرخس تعدادی كاربرد جلاجل پنل های خورشیدی

معیار جذب شعشعه خورشید توسط صفت انگبين های خورشیدی به مقصد صفت منسوب به طوس پیوسته جلاجل حلول كننده ارتقا بوده اما توانایی ايشان تعدادی نگه داری انرژی دریافت شده زيبا توسط آن اولین نمی کند. حلول كننده گروهی كره زمين محققان دانشگاه RMIT توسط كاربرد كره زمين گرافن و ساختاری الگوبرداری شده كره زمين سرخس، […]